Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy lợi của công ty

Ngày đăng : 02/04/2019, 16 : 10

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u đư đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Nguy n Xuơn Bính i c L I CỄM N Lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n lý Xây d ng v i đ tài: ắNghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lỦ ch t l MTV Th y nông B c K n” đ h c Sau ng b o trì cơng trình Th y l i c a Cơng ty TNHH c hoàn thành v i s giúp đ c a Phòng i h c, Khoa Cơng trình – Tr ng t o i i h c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin g i l i cám n chân thành đ n Lưnh đ o Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n th y cô tr ng i h c Thu l i đư h t lòng giúp đ cho h c viên hoàn thành Lu n v n c bi t, h c viên xin g i l i cám n sâu s c đ n PGS.TS Lê V n Hùng đư tr c ti p h ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trình th c hi n Lu n v n Tác gi lu n v n Nguy n Xuơn Bính ii M CL C DANH M C CÁC HỊNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M CH L VI T T T viii U NG T NG QUAN V CỌNG TỄC B O TRỊ VÀ QU N Lụ CH T NG B O TRỊ 1.1 Khái quát v qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng 1.1.1 Khái l c v ch t l 1.1.2 Khái l c v b o trì cơng trình xây d ng 1.1.3 ng qu n lỦ ch t l ng s n ph m .5 c m c a b o trì cơng trình xây d ng 1.1.4 N i dung c a b o trì cơng trình xây d ng 1.2 Qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng 12 1.2.1 T m quan tr ng c a qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng 12 1.2.2 Thành t u phát tri n xây d ng cơng trình th y l i .14 1.2.3 Th c tr ng chung v công tác qu n lỦ ch t l K t lu n Ch CH L ng b o trì cơng trình th y l i .15 ng .16 NG C S KHOA H C VÀ TH C TI N V NG VÀ B O TRỊ CỌNG TRỊNH XỂY D NG 17 2.1 H th ng v n b n pháp quy qu n lỦ ch t l d ng QU N Lụ CH T ng b o trì cơng trình xây Vi t Nam 17 2.1.1 H th ng v n b n pháp quy v qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng qua th i k .17 2.1.2 M t s t n t i h th ng v n b n pháp quy hi n hành v qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng 19 2.2 N i dung công tác qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình th y l i hi n 20 2.2.1 N i dung ki m tra đánh giá cơng trình th y l i ph c v cơng tác b o trì 20 2.2.2 Nh ng yêu c u c n thi t qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình th y l i 22 2.3 Phân lo i công tác b o trì T m quan tr ng c a công tác ki m tra, kh o sát đánh giá b o trì cơng trình th y l i 23 iii 2.4 Các nhân t đ a ph ng qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình h ch a th y l i ng 27 K t lu n Ch CH nh h ng 28 NG TH C TR NG VÀ GI I PHỄP NH M NỂNG CAO QU N Lụ CH T L NG TRONG CỌNG TỄC B O TRỊ CỌNG TRỊNH TH Y L I C A CỌNG TY TNHH MTV TH Y NỌNG B C K N 30 3.1 Gi i thi u v Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n 30 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Công ty 30 3.1.2 Ch c n ng nhi m v c a Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n 32 3.1.3 c m c a cơng trình thu l i công ty qu n lỦ 49 3.2 Th c tr ng qu n lỦ ch t l ng công tác b o trì cơng trình h ch a th y l i t i Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n 49 3.2.1 Gi i thi u công trình đư b o trì Cơng ty th c hi n th i gian g n 49 3.2.2 ánh giá chung v công tác qu n lỦ ch t l ng cơng tác b o trì cơng trình h ch a th y l i c a Công ty 50 3.2.3 Th c tr ng công tác qu n lỦ ch t l ng công tác b o trì cơng trình h ch a th y l i c a Công ty 55 3.3 xu t gi i pháp nh m ng d ng góp ph n nâng cao qu n lỦ ch t l ng cơng tác b o trì h ch a th y l i c a Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n 55 3.3.1 Gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c 55 3.3.2 Nâng cao qu n lỦ ch t l ng kh o sát, đánh giá hi n tr ng cơng trình tr c th c hi n b o trì 61 3.3.3 Nâng cao vi c qu n lỦ ch t l ng ki m tra đánh giá h ng m c c a h ch a th y l i 66 3.3.4 Ph i k t h p đ n v tham gia 70 3.3.5 T ng c ng c s v t ch t ph ng ti n qu n lỦ 71 3.4 Ki n ngh gi i pháp h tr 73 3.4.1 Hồn thi n c ch, sách qu n lỦ c a Nhà n c 73 3.4.2 T ng c ng giám sát c ng đ ng v ch t l K t lu n Ch ng 76 iv ng d án 75 K T LU N VÀ KI N NGH .78 K t lu n 78 Ki n ngh 79 TÀI LI U THAM KH O 80 v DANH M C CỄC HỊNH NH Hình1.1 S c v đ p Z20 11 Hình1.2 S c v đ p Th y n Ia Krêl 11 Hình1.3 S c s t l mái kè sông Mư 12 Hình 3.1 Tr s Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n 32 Hình 3.2 S đ t ch c c a Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n 33 Hình 3.3 D án p V ng eng sau hoàn thành s a ch a 51 Hình 3.4 D án h B n Chang sau hoàn thành s a ch a 52 Hình 3.5 p Nà Gi o, huy n B ch Thơng b xói l m nh sân sau tiêu n ng 53 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 Danh sách cơng trình b o trì quan tr ng đư th c hi n 50 B ng 3.2 xu t nâng cao trình đ chuyên môn c a cán b Công ty 60 B ng 3.3 xu t t ng c ng ph ng ti n, thi t b qu n lỦ 73 vii DANH M C CỄC T VI T T T Ch vi t t t Ngh a đ y đ B NN&PTNT : B Nông nghi p Phát tri n nông thơn BXD : B Xây d ng CP : Chính ph CT : Cơng trình CTTL : Cơng trình th y l i CTXD : Công ty xây d ng DT : D toán KH-KT : K ho ch ậ K thu t N : Ngh đ nh MNDBT :M cn HT GCL : H th ng đánh giá ch t l PTNT : Phát tri n nông thôn Q : Quy t đ nh QLCL : Qu n lỦ ch t l TCN : Tiêu chu n ngành TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TDT : T ng d toán TKBVTC : Thi t k b n v thi công TKCS : Thi t k c s c dâng bình th viii ng ng ng TKKT : Thi t k k thu t TM : Thuy t minh TM T : T ng m c đ u t TNHH : Trách nhi m h u h n MTV : M t thành viên UBND : y ban nhân dân XD : Xây d ng XDCB : Xây d ng c b n ix x – S d ng bi u đ m ng, s đ Pert đ xác đ nh th i gian d tr t tồn ph n cho cơng vi c Kho ng th i gian có tác d ng đ phòng có s c b t ng : m a, bưo, l l t làm ch m ti n đ ch t l – Bi u đ x ng thi công c a d án ng cá : Li t kê nh ng nguyên nhân nh h nh ng nguyên nhân c n đ c x lỦ tr – Bi u đ ki m soát th c hi n: Là ph ng đ n ch t l ng, xác đ nh c; ng pháp đ h a theo th i gian v k t qu c a m t q trình th c hi n cơng vi c, s k t h p gi a đ th đ ng gi i h n ki m sốt đ xác đ nh xem m t q trình có n m t m ki m sốt hay khơng c s xác đ nh bi n pháp u ch nh, giúp giám sát bi n đ ng v chi phí ti n đ th i gian Có lo i: bi u đ ki m sốt đ nh tính ki m soát đ nh l ng; – K ho ch ti n đ : Càng l p chi ti t vi c qu n lỦ ti n đ th c hi n d án thu n l i; – Nh t kỦ ki m tra quan tr c, kh o sát: Lên danh sách cán b k thu t c a đ n v đ c giao ki m tra, quan tr c, kh o sát đánh giá công trình; ghi rõ di n bi n tình hình t ng ngày, t ng lo i công vi c, chi ti t tồn b q trình th c hi n; mơ t v n t t tình hình th c t c a cơng trình nh ng h ng m c cơng trình; nh ng bi n đ ng ho c s c hi n h u cơng trình, ghi l i ngun nhân, bi n pháp Bên c nh đó, nêu n i dung bàn giao c a ca tr l c so v i ca sau, nh n xét c a b ph n qu n lỦ ch t ng b o trì cơng trình t i hi n tr ng v ch t l ng cơng trình t i th i m – Nh t kỦ thi cơng: Lên danh sách cán b k thu t c a đ n v thi công xây d ng; di n bi n tình hình thi cơng t ng ngày, t ng lo i cơng vi c, chi ti t tồn b q trình th c hi n; mơ t v n t t ph ng pháp thi cơng; tình hình th c t c a nguyên v t li u s d ng; nh ng sai l ch v i b n v thi công, ghi l i nguyên nhân, bi n pháp Nêu n i dung bàn giao c a ca tr l ng t i hi n tr c so v i ca sau, nh n xét c a b ph n qu n lỦ ch t ng v ch t l ng thi công xây d ng công trình 72 B ng 3.3 xu t t ng c ng ph nv Tên thi t b TT ng ti n, thi t b qu n lỦ S l tính ng S l ng Ghi hi n có đ xu t Máy tính đ bàn B 18 30 Máy tính xách tay B 11 Máy in màu kh A4, A3 B Máy Phôtô copy B B Ph n m m tính tốn n đ nh k t c u Ph n m m tính d tốn G8 B Máy toàn đ c n t B Máy đ nh v toàn c u GPS B Máy nh Cái 10 Thi t b ki m tra c B 11 Máy đo l u l Cái 12 Th Cái ng đ bê tông ng cl n 3.4 Ki n ngh gi i pháp h tr Bên c nh gi i pháp đư nêu trên, đ t ng c ng công tác qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình t i Cơng ty TNHH m t thành viên Th y nông B c K n đ t hi u qu c n ph i có s h tr t phía Nhà n c nhân dân 3.4.1 Hòn thi n c ch, sách qu n lý c a Nh̀ n c Trong nhi u n m qua, qua nhi u giai đo n u ch nh s a đ i, đ n Nhà n ban hành h th ng v n b n quy ph m pháp lu t t t ng b c công tác qu n lỦ ch t l c đư ng đ i đ y đ nh m hồn thi n ng cơng trình xây d ng Trên th c t, c ch qu n 73 lỦ ch t l ng xây d ng hi n hành đư phát huy hi u qu tích c c nhi u m t, thúc đ y ho t đ ng đ u t xây d ng ngày phát tri n, h th ng k t c u h t ng ngày đ đ tn c hồn thi n đư góp ph n to l n vào s phát tri n KT-XH c a c Cùng v i đó, th i gian g n B Nông nghi p PTNT xác đ nh công tác qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình m t khâu quan tr ng, then ch t trình qu n lỦ xây d ng nhi m v hàng đ u V i s n l c c a c quan tham m u thu c UBND t nh, s Nông nghi p công ty, h u h t d án xây d ng trình khai thác đư c b n đ m b o đ c công n ng s d ng theo yêu c u thi t k, sai sót l n v m t k thu t phát huy đ c hi u qu KT-XH Tuy nhiên, th c t cho th y có m t vài d án đư b ch m ti n đ trình tri n khai, m t s d án có m khuy t v ch t l ng ho c đ x y s c k thu t gây b c xúc cho xư h i tháo g tình tr ng trên, v phía nhà n v n b n pháp lu t m t cách th c c n th c hi n vi c rà soát h th ng hoá ng xuyên đ làm c s xây d ng ban hành v n b n h p nh t ho c s a đ i, b sung, hu b v n b n khơng phù h p Hồn thi n c ch sách v l nh v c xây d ng c b n c a T nh, đ m b o tính th ng nh t v n i dung gi a v n b n c a S, Ban, Ngành liên quan; đ m b o vi c hi u th c hi n u kho n đ c th ng nh t m i vùng, gi a ch th ; h n ch nh ng m ch a nh t quán, t o s h th c t th c hi n nh h đ n ch t l ng ng qu n lỦ Bên c nh đó, hồn thi n h th ng quy chu n, tiêu chu n k thu t v xây d ng đ ng b, đ y đ bao quát l nh v c ho t đ ng xây d ng; c n quan tâm hoàn thi n, xây d ng h th ng đ nh m c kinh t – k thu t b o trì cơng trình xây d ng phù h p v i tình hình th c ti n B sung quy đ nh c a công tác b o trì cơng trình xây d ng m t cách rõ ràng, c th h n đ i v i t ng lo i cơng trình xây d ng H n n a c n b sung quy ch đ u th u Lu t ch t l u th u v vi c đ m b o ng b o trì cơng trình xây d ng h s m i th u Vi c l a ch n nhà th u, h p đ ng trình th c hi n h p đ ng, liên quan đ n tiêu chu n xét trúng th u tùy theo c p cơng trình, u c u ch t l m i t ng quan gi a ch t l ng c a công trình đ đ m xét th u ng k thu t giá cho phù h p, không hoàn toàn d a giá th u th p nh t đ m k thu t nh hi n 74 Ngoài ra, b sung quy đ nh, ch tài đ m nh mang tính r n đe, phòng ng a x nghiêm đ i v i ch th tham gia xây d ng vi c th c hi n đ m b o ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; quy đ nh chi ti t, c th ch tài x lỦ cho t ng hành vi trách nhi m c a t ch c, cá nhân vi ph m Bên c nh đó, t ng c ng công tác tra, ki m tra nh m nâng cao công tác qu n lỦ ch t b o trì cơng trình xây d ng; c n giao ch tài x ph t đ i v i hành vi vi ph m cho l c l ng tra tra chuyên ngành nh m nâng cao hi u l c hi u qu c a công tác tra xây d ng M t khác, ti p t c đ i m i ph t ng c ng k c ng th c v n hành c a b máy hành Nhà n ng hành chính, k c thơng tin g n v i vi c đ i m i ph ng đô th c, y m nh ng d ng công ngh ng th c u hành c a h th ng hành chính, đ n gi n cơng khai hóa th t c hành chính, c ch sách, k ho ch, quy ho ch trang thơng tin n t th c c a T nh s, ban, ngành công tác đ u t xây d ng cơng trình T ng c ng s ph i h p gi a gi a S, ban ngành, qu n, huy n; ch đ ng vi c gi i quy t v ng m c phát sinh đ báo cáo c p th m quy n xem xét, quy t đ nh k p th i 3.4.2 T ng c ng giám sát c ng đ ng v ch t l Trong xây d ng c b n vai trò c a ng ng d án i dân hay giám sát qu n chúng r t quan tr ng có Ủ ngh a to l n đ i v i s thành công c a m t d án đ u t Ng không nh ng ng i s ng ho t đ ng hàng ngày c nh d án, s d ng v n hành hoàn thi n, ch u nh h tr i dân ng tr c ti p lâu dài v m t đ i s ng, c nh quan mơi ng, h nh ng nhân t sát nh t q trình th c thi d án Có th th y, giám sát c ng đ ng có vai trò quan tr ng trình t th c hi n công tác c ng nh quy n h n, nhi m v c a c ng đ ng giám sát ph i tuân th pháp lu t N i dung c a gi i pháp c n t ch c, t p hu n nhanh đ b ph n giám sát c ng đ ng nhân dân l p n m đ công tác qu n lý ch t l c qui đ nh v trách nhi m c a ch th v ng, t h có th giám sát v hành vi trách nhi m (ch không ph i giám sát k thu t) Vi c hi u n m rõ v n đ không nh ng giúp chúng ta, nh ng ng i dân s ng làm vi c có trách nhi m, theo pháp lu t mà giúp cho Cơng ty, đ n v s d ng, nhà th u xây d ng hoàn thành cơng trình t t h n, góp ph n vào thành cơng c a d án, minh b ch hóa trình đ u t, đem l i hi u 75 qu kinh t cho c ng đ ng xư h i b c a m t n n kinh t v ng m nh t c khơng th thi u q trình phát tri n ng lai Bên c nh đó, Cơng ty c n ph i h p t ch c t t công tác qu n lỦ chia s thông tin, quan h công chúng Hàng ngày, Công ty ph i c p nh t tình hình cơng trình, th c hi n báo cáo đ nh k đ t xu t, xem xét c p nh t k ho ch b o d ng s a ch a k ho ch công vi c, t ch c cu c h p, ti p nh n thông tin đ n th c hi n n i dung ch đ o, thông tin cho công chúng c quan báo chí T ch c t t chia s h p lỦ ngu n thông tin cách th c nâng cao kh n ng v n hành c a t ch c b o đ m cho vi c b o trì cơng trình đ c đánh giá m t cách th c t qu n lỦ t t cách th c chia s thơng tin, ngồi ch đ thơng tin hi n nh báo cáo, h p h i, n tho i, ki m tra tr c ti p, đ n v tham gia d án, bao g m: Công ty, đ n v ki m tra quan tr c cơng trình đ n v đ c giao th c hi n b o d ng s a ch a cơng trình ph i xây d ng m t đ a ch email c a riêng đ n v mình, c n phân công ng theo dõi, c p nh t th i ng xuyên thông tin liên quan đ n hi n tr ng cơng trình đ làm đ u m i ti p nh n trao đ i thông tin đ n đ n v liên quan hàng ngày Cơng ty đóng vai trò trung tâm, c p nh t m i thơng tin có liên quan đ n cơng trình đ u ph i m t cách nh p nhàng, linh ho t nh m đ m b o s v n hành thông su t, liên t c gi a đ n v liên quan Lưnh đ o Công ty đ u m i ti p nh n x lỦ thông tin t cán b k thu t báo cáo ho c tham m u đ u hành m i ho t đ ng b o trì cơng trình Trong th c hi n d án ch có Ban qu n lỦ d án c a Công ty đ c phát ngôn cung c p thông tin c a d án đ đ m b o thông tin c a d án đ c cung c p cho ph K t lu n Ch ng ti n thơng tin đ i chúng m t cách xác th ng ng Trên c s k t h p nh ng nghiên c u v lỦ luân th c ti n công tác qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình h ch a th y l i t i Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n, đư có nhi u cu c h p, t ng k t rút kinh nghi m toàn di n v cơng tác QLCL nói chung qu n lỦ ch t l ng b o trì h ch a th y l i nói riêng nh ng ch a có m t t ng k t lỦ lu n th t đ y đ c s đánh giá tồn di n đ có nh ng bi n pháp kh c ph c h n ch sâu s c sát th c b n Trên c s đ tài “Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý ch t l 76 ng b o trì cơng trình Th y l i c a Cơng ty TNHH MTV Th y nông B c K n” Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng b o trì cơng trình th y l i giai đo n qu n lỦ khai thác cơng trình h ch a th y l i (có phân tích, m r ng ph m vi m t s giai đo n khác c a th c hi n d án đ u t ) t i Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n mang tính th c t c n thi t N i dung mà lu n v n làm đ b n nh t v qu n lỦ ch t l l c làm sáng t c s lỦ lu n c ng, phân tích đánh giá th c tr ng cơng tác qu n lỦ ch t ng b o trì h ch a th y l i t i Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n t đ gi i pháp nâng cao ch t l ng cơng trình th y l i mà Công ty đ c giao qu n lỦ khai thác H c viên ng i th c hi n nghiên c u u ki n v a h c làm v a nghiên c u ch c ch n s nhi u thi u sót v m t t duy, nh n th c Tuy nhiên, m t thành qu c a tìm hi u, nghiên c u Là cán b tr c ti p làm vi c t i Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n đư nhi u n m nên tác gi t nh n th y Ủ ngh a v m t th c ti n c a lu n v n r t rõ ràng Tác gi r t hy v ng lu n v n m t tài li u tham kh o t t đ nghiên c u áp d ng u ki n t 77 ng đ ng K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Trong th i gian làm lu n v n, tác gi c ng đư c g ng h t s c đ hoàn thành m c tiêu nhi m v c a lu n v n v i s giúp đ ch b o r t nhi t tình c a th y h Tuy nhiên, kh i l ng d n ng nhi u, v n đ nghiên c u m i, th i gian ng n nên ch c ch n n i dung c a lu n v n ch a th t chi ti t có nh ng m sai sót Trên c s ngu n tài li u gi ng ch ng trình h c, v n b n pháp lu t hi n hành Tác gi đư t ng h p đ trình bày m t cách logic c s lỦ lu n, t t p trung nghiên c u c s ho t đ ng th c ti n t i Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n Các n i dung nghiên c u ch y u d a vào kinh nghi m tích l y th c t c a n m công tác ngành v i ki n th c lỦ thuy t đư đ đánh giá th c t công tác qu n lỦ ch t l ch c tr ng đ ng b o trì cơng trình th y l i giai đo n qu n lỦ khai thác cơng trình c a Cơng ty t đ xu t bi n pháp đ nâng cao hi u qu trình th c hi n qu n lỦ ch t l ng Các n i dung đư đ t đ c nh sau: + H c viên đư làm rõ nh ng khái ni m c b n v ch t l ng qu n lỦ ch t l ph m nói chung s n ph m xây d ng nói riêng, làm rõ đ nh vai trò cơng tác qu n lỦ ch t l ng hi n c m c đ quan tr ng c ng l y nhi u ví d v s c cơng trình đư x y có liên quan tr c ti p đ n công tác qu n lỦ ch t l d ng h u qu nghiêm tr ng v ng ng s n ng cơng trình xây i, tài s n cho xư h i đ c bi t cơng trình th y l i + Trình bày c s khoa h c c s th c ti n v qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình giai đo n qu n lỦ khai thác nói chung t i Công ty TNHH MTV Th y nơng B c K n nói riêng + Trên c s khoa h c th c ti n đ đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng b o trì cơng trình h ch a th y l i t i Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n nh h ng ti p theo c a h c viên s ti p t c tìm hi u sâu h n n a v m t lỦ lu n k t h p v i công vi c th c t c a b n thân đ có s k t h p nhu n nhuy n gi a lỦ thuy t 78 th c ti n đ nâng cao ki n th c chun mơn hồn thành t t nhi m v đ c giao Công ty Ki n ngh Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n đư tr i qua n m ho t đ ng phát tri n Các d án b o trì cơng trình đ n ngày có quy mơ l n h n, k thu t ph c t p, có đ a bàn xây d ng r ng Do v y lưnh đ o công ty c n quan tâm ch đ o sát h n n a, quy t li t h n n a nh m m c tiêu d án đ c hồn thành có ch t l ng t t đ m b o ti n đ, k m thu t Lưnh đ o Công ty c ng c n ch đ o phòng ch c n ng đ c bi t phòng K ho ch ậ K thu t, phòng Qu n lỦ cơng trình c n có s k t h p, g n bó h n n a ph i h p công tác Qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình m t ho t đ ng m i, r t khó kh n, ph c t p, liên quan r t nhi u ngành Do v y đ công tác qu n lỦ ch t l ng b o trì đ t k t qu t t nh t ngành c p quy n ph i v i Công ty chung tay chung s c lỦ ch t l ngh Chính ph c n quan tâm u ch nh m t s n i dung Ngh đ nh v qu n ng cho sát v i th c t, t ng c án V i c p quy n đ a ph ng ki m tra giám sát trình th c hi n d ng c n quy t li t h n n a công tác gi i quy t, x ph t hành vi xâm h i cơng trình th y l i, tr ng nhi m v giám sát c ng đ ng./ 79 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t: [1] Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n (2016), H s m t s d án đ u t XDCT 2010 đ n nay, tài li u l u hành n i b, B c K n [2] Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n (2016), Báo cáo T ng k t n m th c hi n cơng tác qu n ĺ khai thác cơng trình th y l i đ a bàn t nh B c K n, tài li u l u hành n i b, B c K n [3] Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n (2015), Quy ch t ch c ho t đ ng c a Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n, tài li u l u hành n i b, B c K n [4] B xây d ng (2013), Thông t 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 c a B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung v QLCL cơng trình xây d ng, Hà N i [5] Chính ph n c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 c a Chính ph : Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u, Hà N i [6] Chính ph n c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh 32/2015/N -CP, ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n ĺ chi phí đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i [7] Chính ph n c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v QLCL cơng trình XD, Hà N i [8] Chính ph n c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n ĺ d án đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i; [9] inh Tu n H i (2013), Bài gi ng Các mô hình qu n ĺ, Tr Hà N i ng đ i h c Th y L i, [10] Nguy n Xuân Phú (2013), T p gi ng Kinh t đ u t xây d ng, Tr h c Th y L i, Hà N i [11] Qu c h i n c C ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2013), Lu t 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11, Hà N i [12] Qu c h i n ng đ i u th u s c C ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Lu t xây d ng S 80 50/2014/QH13, Hà N i [13] Qu c h i n c C ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2007), Lu t s 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 n m 2007, V ch t l ng s n ph m, hàng hóa [14] M Duy Thành (2012), Bài gi ng môn h c Ch t l h c Th y L i, Hà N i ng cơng trình, Tr ng đ i [15] Lê V n Hùng (2013), T p gi ng Qu n ĺ d án xây d ng nâng cao, Tr đ i h c Th y L i, Hà N i ng [16] GS TS Xuân H c – Th tr ng B Nông nghi p & PTNT (2010), Th y l i Vi t Nam, thành t u nh ng thách th c phát tri n, Hà N i [17] y ban th ng v Qu c h i n c C ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2001), Pháp l nh Khai thác b o v cơng trình th y l i, Hà N i [18] C c Giám đ nh Nhà n II c v CLCT xây d ng (2014), Hà N i a ch trang web tra c u [19] http://doc.edu.vn: Trang Web th vi n tài li u, ebook cho h c sinh, sinh viên [20] http://google.com.vn: Trang Web tìm ki m thơng tin c a Vi t Nam [21] Báo n t 24h.com.vn [22] M t s tài li u có liên quan khác 81 PH N PH L C Ph l c 1: Danh m c tiêu chu n, quy chu n: – TCVN 4055:2012: Cơng trình xây d ng – T ch c thi công – TCVN 4091:1985: Nghi m thu cơng trình xây d ng – TCVN 5637:1991: Qu n lỦ ch t l ng xây l p CTXD Nguyên t c c b n – TCVN 4447:2012: Công tác đ t Thi công nghi m thu – TCVN 9361:2012: Cơng tác n n móng – Thi cơng nghi m thu – TCVN 4453:1995: K t c u bê tơng bê tơng c t thép tồn kh i Thi công nghi m thu – TCXDVN 239:2006: Bê tông n ng ậ Ch d n đánh giá c ng đ k t c u cơng trình – TCVN 4085:1985: K t c u g ch đá Thi công nghi m thu – TCVN 8225:2009: TCVN 8223:2009: Các quy đ nh ch y u v đo đ a hình, xác đ nh tim kênh cơng trình kênh; – TCVN 8224:2009: Các quy đ nh ch y u v l quy đ nh ch y u v l i kh ng ch m t b ng đ a hình; Các i kh ng ch cao đ đ a hình – TCVN 8226:2009: Các quy đ nh ch y u v kh o sát m t c t bình đ đ a hình t l t 1/200 đ n 1/5000; – TCVN 8478:2010 quy đ nh thành ph n, n i dung kh i l ng kh o sát đ a hình giai đo n l p d án thi t k cơng trình th y l i; – QCVN 04-02: 2010/BNNPTNT quy chu n k thu t qu c gia v thành ph n, n i dung h s thi t k k thu t thi t k b n v thi cơng cơng trình th y l i; – TCVN 8412-2010: Cơng trình th y l i-H 82 ng d n l p quy trình v n hành – TCVN 8414-2010: Cơng trình th y l i-Qui trình qu n lý v n hành, khai thác ki m tra h ch a n c – TCVN 8418-2010: Cơng trình th y l i-Qui trình v n hành, tu b o d – TCVN 9164-2012: H th ng t ng c ng i tiêu ậ yêu c u k thu t v n hành h th ng kênh – 14TCN ậ 2002: Quy đ nh qu n lý ch t l ng cơng trình th y l i 83 Ph l c 2: Danh m c v n b n có liên quan – Lu t đ u th u s s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2014 – Lu t đ t đai s 45/2014/QH11 ngày 29/11/2006 – Lu t đ u t s : 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 – Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n lỦ d án đ u t xây d ng cơng trình – Ngh đ nh 32/2015/N -CP, ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n lỦ chi phí đ u t xây d ng cơng trình – Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/04/2015 c a Chính ph : Qui đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng – Ngh đ nh s 44/2015/N -CP ngày 22/04/2015 c a Chính ph : Qui đ nh chi ti t m t s n i dung v quy ho ch xây d ng – Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 c a Chính ph : Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u – Quy t đ nh s 957/Q -BXD ngày 29/9/2009 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh m c chi phí qu n lỦ d án t v n đ u t XDCT – Thông t s 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 c a B Xây d ng h ng d n l p qu n lỦ chi phí đ u t XDCT – Thơng t s 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 c a B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung v QLCL cơng trình xây d ng – Thông t s 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 c a B Xây d ng quy đ nh th m tra – Thông t s 03/2015/TT-BKH T ngày 06/05/2015 c a B K ho ch u t : Quy đ nh chi ti t l p H s m i th u xây l p – Thông t s : 11/2012/TT-BXD ngày 25 tháng 12 n m 2012 c a B xây d ng H ng d n l p qu n lý chi phí b o trì cơng trình xây d ng – Thông t s : 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 n m 2016 c a B xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n lý ch t l 84 ng b o trì cơng trình xây d ng Ph l c 3: B ng k t qu ki m tra cơng trình Th i gian: …………………… M cn c th ng l u:…… m M cn c h l u:………… m Th i ti t:……………………… TT H ng m c cơng trình N i dung ki m tra Tình tr ng h h ng ho c khơng bình th ng p nh đ p T ng b trái T ng b ph i B tiêu n ng Kênh h l u v.v.v Các h ng m c cơng trình khác CHÚ THệCH: Ki m tra, n u khơng có h h ng tình tr ng khơng bình th ng ghi ch khơng, n u có ghi miêu t chi ti t tình tr ng h h ng ho c khơng bình th ng Ng i ki m tra Cán b ph trách 85 Ph l c 3: B ng, bi u quan tr c di n bi n cơng trình B ng 3.1 ậ Quy đ nh s l n quan tr c Giai đo n vƠ s l n đo Giai đo n thi Giai đo n th i k Giai đo n v n TT H ng m c đo công (l n/tháng) hành (l n/tháng) đ u tích n c (l n/tháng) Lún m t 2 Lún sâu Chuy n v ngang V tn t 6 Khe n i Xói l Tr c sau mùa Tr c sau mùa l, sau tr n l, sau tr n m al n m al n Tr t mái Tr c sau mùa l, sau tr n m al n B i l ng lòng h Theo yêu c u M in m1l n M in m1l n Áp l c n c k r ng 10 ng su t 11 Áp l c n c Theo yêu c u Theo yêu c u Theo yêu c u 12 Áp l c m ch đ ng B ng 3.2 ậ Bi u quan tr c trình l Gi /ngƠy/tháng/n m (quan tr c) M c n cT (m) m c a van (m) C t n c tràn (m) (1) (2) (3) (4) CHÚ THệCH: C t (3) đ L u ng qua tràn (m3/s) Th i gian x l (h) T ng l ng x (m3) M c n c kênh thoát l (m) Ghi (5) (6) (7) (8) (9) l c quan tr c đ i v i tràn có c a 86 … ng b o trì cơng trình Th y l i c a Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n” v i m c đích nghiên c u tìm gi i pháp nh m ng d ng th c t góp ph n nâng cao n ng l c qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình. .. góp ph n nâng cao qu n lỦ ch t l ng cơng tác b o trì h ch a th y l i c a Công ty TNHH MTV Th y nông B c K n 55 3.3.1 Gi i pháp nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c 55 3.3.2 Nâng cao qu n… trung nghiên c u, đánh giá th c tr ng đ xu t gi i pháp nh m ng d ng nâng cao vai trò qu n lỦ ch t l ng công tác b o trì đ i v i cơng trình thu l i đ a bàn t nh B c K n Công ty TNHH MTV Th y nông

– Xem thêm –

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV thủy nông bắc kạn, Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV thủy nông bắc kạn

Source: https://cosfa.vn
Category: Giá cửa

Viết một bình luận