Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng – Blog Xây dựng

Hướng dẫn vận dụng định mức chi phí giám sát
8.1. Chi phí giám sát thi công xây dựng xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) ( phát hành tại bảng 2.21 kèm theo Thông tư số 12/2021 / TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ) nhân với chi phí xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu thi công xây dựng .
8.2. Chi phí giám sát lắp ráp thiết bị xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) ( phát hành tại bảng 2.22 kèm theo Thông tư số 12/2021 / TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ) nhân với chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu thiết bị .

8.3. Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.23 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng) nhân với chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng.

8.4. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị, giám sát công tác làm việc khảo sát xây dựng trong tổng mức góp vốn đầu tư, dự trù xây dựng khu công trình so với các dự án Bất Động Sản, khu công trình có dự kiến tiến hành triển khai theo các gói thầu khác nhau ( trong trường hợp chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu ) xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) ( phát hành tại bảng 2.21, bảng 2.22 và bảng 2.23 kèm theo Thông tư số 12/2021 / TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị hoặc chi phí khảo sát xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân loại .
8.5. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị của các khu công trình xây dựng trên biển, ngoài hải đảo, khu công trình trải dài theo tuyến dọc biên giới trên đất liền, khu công trình tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo lao lý của nhà nước và gói thầu gồm nhiều khu công trình trải dài tại các khu vực khác nhau ( trạm BTS ) thì kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 .
8.6. Chi phí giám sát công tác làm việc sản xuất thiết bị, cấu kiện khu công trình ( nếu có ) xác lập bằng dự trù chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn 1 số ít nội dung xác lập và quản trị chi phí góp vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng phát hành .
8.7. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị tính theo định mức ban hành tại Thông tư số 12/2021 / TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng chưa gồm có chi phí để thuê hoặc xây dựng văn phòng thao tác tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát. Chi phí thuê hoặc xây dựng văn phòng thao tác tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát xác lập theo pháp luật hiện hành .

Bảng số 2.21: Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)

≤ 10

20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000

10.000

1 Công trình dân dụng 3,285 2,853 2,435 1,845 1,546 1,188 0,797 0,694 0,620 0,530 0,478
2 Công trình công nghiệp 3,508 3,137 2,559 2,074 1,604 1,301 0,823 0,716 0,640 0,550 0,493
3 Công trình giao thông vận tải 3,203 2,700 2,356 1,714 1,272 1,003 0,731 0,636 0,550 0,480 0,438
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 2,598 2,292 2,075 1,545 1,189 0,950 0,631 0,550 0,490 0,420 0,378
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,566 2,256 1,984 1,461 1,142 0,912 0,584 0,509 0,452 0,390 0,350

Bảng số 2.22: Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thiết bị (tỷ đồng)

10

20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000

10.000

1 Công trình dân dụng 0,844 0,715 0,596 0,394 0,305 0,261 0,176 0,153 0,132 0,112 0,110
2 Công trình công nghiệp 1,147 1,005 0,958 0,811 0,490 0,422 0,356 0,309 0,270 0,230 0,210
3 Công trình giao thông vận tải 0,677 0,580 0,486 0,320 0,261 0,217 0,146 0,127 0,110 0,092 0,085
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,718 0,585 0,520 0,344 0,276 0,232 0,159 0,138 0,120 0,098 0,091
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,803 0,690 0,575 0,383 0,300 0,261 0,173 0,150 0,126 0,105 0,095

 Bảng số 2.23: Định mức chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng 

Chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế GTGT)
trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng
(tỷ đồng)

1

5 10 20

50

Tỷ lệ % 4,072 3,541 3,079 2,707 2,381

Viết một bình luận