Thông tư 16/2019/TT-BXD xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG

———–

Số : 16/2019 / TT-BXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn xác lập chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng so với các dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư ( PPP ) pháp luật tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của nhà nước về quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( viết tắt là Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ) .2. Đối với các dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) triển khai theo pháp luật điều ước quốc tế và lao lý của pháp lý trong nước của Luật điều ước quốc tế .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này vận dụng so với các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc xác lập chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng các dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư ( PPP ) .2. Các tổ chức triển khai, cá thể có tương quan hoàn toàn có thể xác lập chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng của các dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn khác theo hướng dẫn tại Thông tư này làm địa thế căn cứ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với nhà nước .

Điều 3. Một số hướng dẫn chung

1. Định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ban hành tại Thông tư này là cơ sở để xác lập chi phí quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( viết tắt là chi phí quản trị dự án Bất Động Sản ) để tổ chức triển khai triển khai các việc làm quản trị dự án Bất Động Sản từ quá trình sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản, thực thi dự án Bất Động Sản và kết thúc thiết kế xây dựng đưa khu công trình của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng .2. Định mức chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác lập chi phí tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ( viết tắt là chi phí tư vấn ) tương thích với nội dung, nhu yếu loại sản phẩm tư vấn và trình tự góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .3. Trường hợp Ban quản trị dự án Bất Động Sản có đủ năng lượng để triển khai việc làm tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản cho các dự án Bất Động Sản khác hoặc thực thi một số ít việc làm tư vấn thì chi phí thực thi các việc làm tư vấn được tính bổ trợ vào chi phí hoạt động giải trí của Ban quản trị dự án Bất Động Sản. Việc quản trị sử dụng chi phí của các việc làm tư vấn nêu trên thực thi theo pháp luật hiện hành .4. Đối với dự án Bất Động Sản, khu công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng chừng quy mô chi phí trong phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này thì định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và chi phí tư vấn được xác lập theo công thức sau :

Trong đó :
– Nt : Định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo quy mô chi phí kiến thiết xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị cần tính ; đơn vị chức năng tính : tỉ lệ % ;
– Gt : Quy mô chi phí kiến thiết xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn ; đơn vị chức năng tính : giá trị ;
– Ga : Quy mô chi phí thiết kế xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức ; đơn vị chức năng tính : giá trị ;
– Gb : Quy mô chi phí kiến thiết xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức ; đơn vị chức năng tính : giá trị ;
– Na : Định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tương ứng với Ga ; đơn vị chức năng tính : tỉ lệ % ;
– Nb : Định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng tương ứng với Gb ; đơn vị chức năng tính : tỉ lệ % .
5. Trường hợp dự án Bất Động Sản có quy mô chi phí ( chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị ) lớn hơn quy mô chi phí trong Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này hoặc trường hợp do đặc trưng riêng của dự án Bất Động Sản nếu chi phí quản trị dự án Bất Động Sản xác lập theo định mức ban hành tại Thông tư này không đủ chi phí thì chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập dự trù để xác lập chi phí quản trị dự án Bất Động Sản nhưng phải bảo vệ hiệu suất cao dự án Bất Động Sản .6. Trường hợp dự án Bất Động Sản, khu công trình, gói thầu có quy mô chi phí lớn hơn quy mô chi phí trong Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này hoặc trường hợp một số ít việc làm tư vấn chưa có định mức chi phí được phát hành thì chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập dự trù để xác lập chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này .7. Chi phí tư vấn khảo sát kiến thiết xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành thiết kế xây dựng xác lập như chi phí thiết kế xây dựng trong dự trù kiến thiết xây dựng .

Chương II
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 4. Nội dung chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức chi phí quản lý dự án ban hành tại bảng số 1.1, bảng số 1.2 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án gồm: tiền lương của cán bộ quản lý dự án, tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng, phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý việc áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM); đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng.

Điều 5. Xác định chi phí quản lý dự án

1. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản trong tổng mức góp vốn đầu tư xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản .2. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình hoặc tổng dự toán của dự án Bất Động Sản xác lập theo định mức tỷ suất ( % ) ( cùng định mức tỷ suất % sử dụng để tính chi phí quản trị dự án Bất Động Sản trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt ) nhân với chi phí kiến thiết xây dựng và thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình hoặc tổng dự toán của dự án Bất Động Sản .3. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản của các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng trên biển ; trên hòn đảo ; dự án Bất Động Sản trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án Bất Động Sản tại xã có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ( vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ; xã biên giới, xã bảo đảm an toàn khu ; các thôn bản đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ) theo lao lý của nhà nước xác lập theo định mức tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,35. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản của dự án Bất Động Sản trải dài theo tuyến trên địa phận từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án Bất Động Sản gồm các khu công trình riêng không liên quan gì đến nhau được thiết kế xây dựng trên địa phận nhiều tỉnh khác nhau xác lập theo định mức phát hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,1 .4. Trường hợp dự án Bất Động Sản được quản trị theo hình thức chủ góp vốn đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và cỗ máy trình độ thường trực có đủ điều kiện kèm theo năng lượng để trực tiếp quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí quản trị dự án Bất Động Sản xác lập theo định mức phát hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 0,8 .5. Trường hợp thuê tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí thuê tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản xác lập bằng dự trù trên cơ sở nội dung, khối lượng việc làm quản trị dự án Bất Động Sản được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng quản trị dự án Bất Động Sản giữa chủ góp vốn đầu tư với nhà thầu tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản. Chi phí thuê tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản ( đã gồm có thuế giá trị ngày càng tăng ) cộng với chi phí quản trị dự án Bất Động Sản của chủ góp vốn đầu tư không vượt chi phí quản trị dự án Bất Động Sản xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư này .6. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50 % tổng chi phí kiến thiết xây dựng và thiết bị trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt thì kiểm soát và điều chỉnh định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản với thông số k = 0,8 .7. Trường hợp dự án Bất Động Sản được quản trị theo các dự án Bất Động Sản thành phần trong đó mỗi dự án Bất Động Sản thành phần hoàn toàn có thể quản lý và vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỹ góp vốn đầu tư để triển khai thì chi phí quản trị dự án Bất Động Sản được xác lập riêng theo quy mô của từng dự án Bất Động Sản thành phần .8. Trường hợp tổng thầu triển khai một số ít việc làm quản trị dự án Bất Động Sản thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư thì tổng thầu được hưởng một phần chi phí quản trị dự án Bất Động Sản tùy thuộc trách nhiệm do chủ góp vốn đầu tư giao. Chi phí tổng thầu triển khai các việc làm quản trị dự án Bất Động Sản do chủ góp vốn đầu tư và tổng thầu thỏa thuận hợp tác từ nguồn kinh phí đầu tư quản trị dự án Bất Động Sản và được xác lập trong giá hợp đồng tổng thầu. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản của chủ góp vốn đầu tư và chi phí quản trị dự án Bất Động Sản của tổng thầu không vượt chi phí quản trị dự án Bất Động Sản xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư này .

Điều 6. Xác định chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

1. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập bằng dự trù tương thích với trách nhiệm quản trị dự án Bất Động Sản và các chính sách chủ trương có tương quan .2. Chi phí hoạt động giải trí của đơn vị chức năng quản trị dự án Bất Động Sản thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập bằng định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 1.2 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của dự án Bất Động Sản. Chi phí hoạt động giải trí của đơn vị chức năng quản trị dự án Bất Động Sản thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với các dự án Bất Động Sản trải dài theo tuyến trên địa phận từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án Bất Động Sản gồm các khu công trình riêng không liên quan gì đến nhau được kiến thiết xây dựng trên địa phận nhiều tỉnh khác nhau xác lập theo định mức phát hành tại bảng số 1.2 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,1 .3. Chi phí quản trị dự án Bất Động Sản của nhà đầu tư xác lập theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này và kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 0,7 .

Chương III
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 7. Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là cơ sở để xác định chi phí các công việc tư vấn gồm: chi phí nhân công tư vấn (tiền lương, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công doàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án); chi phí ứng dụng khoa học công nghệ; chi phí thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc; chi phí thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác; lợi nhuận chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm chi phí áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM), thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

Điều 8. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1. Chi phí tư vấn xác lập trên cơ sở định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) tương ứng với quy mô chi phí kiến thiết xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị .2. Chi phí tư vấn xác lập theo loại khu công trình ; cấp khu công trình theo lao lý hiện hành. Riêng chi phí tư vấn của khu công trình quốc phòng, bảo mật an ninh xác lập theo định mức chi phí tư vấn của các loại khu công trình gia dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn tương ứng .3. Chi phí tư vấn xác lập theo định mức phát hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này chưa gồm có chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng quốc tế. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng quốc tế được bổ trợ vào chi phí tư vấn và xác lập bằng lập dự trù nhưng tối đa không quá 15 % chi phí tư vấn xác lập theo định mức phát hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này .4. Trường hợp phải lập thêm hồ sơ tư vấn theo thông lệ quốc tế, lập các báo cáo giải trình riêng theo nhu yếu của nhà hỗ trợ vốn so với các dự án Bất Động Sản vay vốn quốc tế thì chi phí cho các việc làm trên xác lập bằng dự trù tương thích với nội dung nhu yếu của từng việc làm .5. Trường hợp vận dụng đồng thời các thông số kiểm soát và điều chỉnh định mức chi phí tư vấn thì nhân các thông số kiểm soát và điều chỉnh với định mức chi phí tư vấn .6. Trường hợp thuê cá thể, tổ chức triển khai tư vấn triển khai 1 số ít việc làm tư vấn theo nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước trong quy trình kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch khu công trình thiết kế xây dựng thì chi phí thuê cá thể, tổ chức triển khai tư vấn xác lập bằng dự trù tương thích với nội dung, khoanh vùng phạm vi việc làm tư vấn cần triển khai .7. Trường hợp thuê tổ chức triển khai tư vấn trong nước phối hợp với chuyên viên tư vấn quốc tế để thực thi việc làm tư vấn thì chi phí thuê tư vấn xác lập bằng dự trù chi phí nhưng không vượt quá 2,0 lần mức chi phí tính theo định mức tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này. Chi phí thuê chuyên viên tư vấn quốc tế xác lập trên cơ sở số lượng chuyên viên, thời hạn thao tác của chuyên viên, tiền lương của chuyên viên và các khoản chi phí thiết yếu khác để hoàn thành xong việc làm tư vấn được thuê. Chi phí thuê chuyên viên tư vấn quốc tế xác lập theo thông lệ quốc tế, tương thích với pháp luật của nhà hỗ trợ vốn vốn ( nếu có ) và tương thích với điều kiện kèm theo thực thi dịch vụ tư vấn tại Nước Ta .

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Xử lý chuyển tiếp
Việc xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực hiện hành của Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP và đang tiến hành thực thi thì liên tục sử dụng, vận dụng định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và định mức chi phí tư vấn theo lao lý tại Nghị định số 32/2015 / NĐ-CP ngày 25/3/2015 của nhà nước về quản trị chi phí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng để xác lập chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và chi phí tư vấn. Trường hợp gói thầu quản trị dự án Bất Động Sản, gói thầu tư vấn chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực hiện hành của Thông tư này thì người quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động vận dụng định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản và định mức chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư này để kiểm soát và điều chỉnh giá gói thầu quản trị dự án Bất Động Sản, gói thầu tư vấn nhưng phải cung ứng nhu yếu quá trình và hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản .2. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP :a ) Trường hợp các gói thầu quản trị dự án Bất Động Sản, gói thầu tư vấn đã sử dụng, vận dụng định mức chi phí theo pháp luật tại Nghị định số 32/2015 / NĐ-CP ngày 25/3/2015 để xác lập giá gói thầu quản trị dự án Bất Động Sản, gói thầu tư vấn, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng trước thời gian Thông tư này có hiệu lực hiện hành thì triển khai theo nội dung hợp đồng đã ký kết .b ) Trường hợp gói thầu quản trị dự án Bất Động Sản, gói thầu tư vấn chưa triển khai lựa chọn nhà thầu hoặc đang triển khai lựa chọn nhà thầu trước thời gian có hiệu lực hiện hành của Thông tư này thì vận dụng định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản, chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư này để update giá gói thầu quản trị dự án Bất Động Sản, gói thầu tư vấn .3. Đối với các hợp đồng quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn đã ký kết trước ngày có hiệu lực thực thi hiện hành Thông tư này thì triển khai theo nội dung của hợp đồng và tương thích với pháp luật của pháp lý vận dụng cho hợp đồng .

Điều 10. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Tòa án nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán nhà nước ;
– Hội đồng dân tộc của Quốc hội ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL ( Bộ Tư pháp ) ;
– Uỷ ban Dân tộc ;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Công báo, Website nhà nước ; Website Bộ Xây dựng ;
– Bộ Xây dựng : Bộ trưởng, Thử trưởng
– Các đơn vị chức năng thuộc và thường trực Bộ ;
– Lưu : VP, PC, KTXD ( 100 b ) .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

Phụ lục số 1. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

( Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng )

Bảng số 1.1 : Định mức chi phí quản trị dự án Bất Động Sản
Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1 Công trình gia dụng 3,282 2,784 2,486 1,921 1,796 1,442 1,180 0,912 0,677 0,486 0,363 0,290
2 Công trình công nghiệp 3,453 2,930 2,616 2,021 1,890 1,518 1,242 1,071 0,713 0,512 0,382 0,305
3 Công trình giao thông vận tải 2,936 2,491 2,225 1,719 1,607 1,290 1,056 0,910 0,606 0,435 0,325 0,260
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 3,108 2,637 2,355 1,819 1,701 1,366 1,118 0,964 0,642 0,461 0,344 0,275
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,763 2,344 2,093 1,517 1,486 1,214 1,020 0,856 0,570 0,409 0,306 0,245

Bảng số 1.2: Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1 Công trình gia dụng 1,113 0,764 0,714 0,573 0,469 0,404 0,202 0,145 0,105 0,084
2 Công trình công nghiệp 1,178 0,809 0,756 0,607 0,497 0,428 0,214 0,154 0,111 0,088
3 Công trình giao thông vận tải 1,001 0,688 0,643 0,516 0,445 0,385 0,178 0,131 0,094 0,075
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 1,065 0,731 0,684 0,549 0,450 0,388 0,193 0,139 0,100 0,080
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,945 0,649 0,606 0,487 0,398 0,343 0,172 0,123 0,089 0,071

Phụ lục số 2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
( Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng )

I. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật

1. Chi phí lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.1 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) ước tính theo suất vốn góp vốn đầu tư hoặc tài liệu chi phí của các dự án Bất Động Sản có đặc thù, quy mô tương tự như đã hoặc đang triển khai .
2. Chi phí lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.2 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư của báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn góp vốn đầu tư, tài liệu chi phí của các dự án Bất Động Sản có đặc thù, quy mô tựa như đã hoặc đang thực thi ( trong trường hợp dự án Bất Động Sản không phải lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ) .
3. Chi phí lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.3 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) dự kiến theo suất vốn góp vốn đầu tư hoặc tài liệu chi phí của các dự án Bất Động Sản có đặc thù, quy mô tương tự như đã hoặc đang thực thi .
4. Chi phí lập yêu cầu dự án Bất Động Sản so với các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư ( PPP ) xác lập như sau :
– Chi phí lập đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản nhóm A, B xác lập bằng 40 % chi phí lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi của dự án Bất Động Sản có quy mô tương ứng xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) phát hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này .
– Chi phí lập đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản so với các dự án Bất Động Sản nhóm C xác lập bằng 80 % chi phí lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi của dự án Bất Động Sản có quy mô tương ứng xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) phát hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này .
5. Chi phí lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi của các dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,1 .
6. Chi phí lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi và lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật của một số ít dự án Bất Động Sản được kiểm soát và điều chỉnh như sau :
– Dự án tái tạo, sửa chữa thay thế, lan rộng ra có thống kê giám sát liên kết với khu công trình hiện có : k = 1,15 .
– Dự án góp vốn đầu tư gồm nhiều khu công trình riêng không liên quan gì đến nhau được kiến thiết xây dựng trên địa phận từ hai tỉnh trở lên : k = 1,1 .
– Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế nổi bật do cơ quan có thẩm quyền phát hành : k = 0,80 .
– Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế : k = 0,80 .
7. Chi phí kiểm soát và điều chỉnh báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi, báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng xác lập bằng dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này .

Bảng số 2.1: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1 Công trình gia dụng 0,668 0,503 0,376 0,240 0,161 0,100 0,086 0,073 0,050 0,040 0,026 0,022
2 Công trình công nghiệp 0,757 0,612 0,441 0,294 0,206 0,163 0,141 0,110 0,074 0,057 0,034 0,027
3 Công trình giao thông vận tải 0,413 0,345 0,251 0,177 0,108 0,071 0,062 0,053 0,036 0,029 0,019 0,016
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,566 0,472 0,343 0,216 0,144 0,096 0,082 0,070 0,048 0,039 0,025 0,021
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,431 0,360 0,262 0,183 0,112 0,074 0,065 0,055 0,038 0,030 0,020 0,017

Bảng số 2.2: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1 Công trình gia dụng 1,114 0,914 0,751 0,534 0,402 0,287 0,246 0,209 0,167 0,134 0,102 0,086
2 Công trình công nghiệp 1,261 1,112 0,882 0,654 0,515 0,466 0,404 0,315 0,248 0,189 0,135 0,107
3 Công trình giao thông vận tải 0,689 0,628 0,501 0,393 0,271 0,203 0,177 0,151 0,120 0,097 0,075 0,063
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,943 0,858 0,685 0,480 0,361 0,273 0,234 0,201 0,161 0,129 0,100 0,084
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,719 0,654 0,524 0,407 0,280 0,211 0,185 0,158 0,127 0,101 0,078 0,065

Bảng số 2.3: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 1

3

7

≤ 15

1 Công trình gia dụng 6,5 4,7 4,2 3,6
2 Công trình công nghiệp 6,7 4,8 4,3 3,8
3 Còng trình giao thông vận tải 5,4 3,6 2,7 2,5
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 6,2 4,4 3,9 3,6
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,8 4,2 3,4 3,0

Ghi chú: Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định theo định mức tại bảng 2.3 nhưng tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT) không nhỏ hơn 5.000.000 đồng.

II. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng

1. Chi phí thiết kế thiết kế xây dựng xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư này để triển khai xong các việc làm thiết kế gồm : Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự trù thiết kế xây dựng, lập hướng dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo dưỡng khu công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp .
2. Chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng xác lập theo định mức chi phí tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành từ bảng số 2.4 đến bảng số 2.13 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) tương ứng với loại, cấp của từng khu công trình trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt .
3. Chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng xác lập theo công thức sau :

Trong đó :
– Ctk : Chi phí thiết kế thiết kế xây dựng ; đơn vị chức năng tính : giá trị ;

Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;

– Nt : Định mức chi phí thiết kế theo công bố ; đơn vị chức năng tính : tỷ suất % ;
– k : Hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức chi phí thiết kế .
4. Chi phí thiết kế thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) phát hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này đã gồm chi phí lập dự trù kiến thiết xây dựng, chi phí lập dự trù kiến thiết xây dựng chiếm khoảng chừng 12 % của chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng .
5. Định mức chi phí thiết kế thiết kế xây dựng kiểm soát và điều chỉnh trong các trường hợp sau :
5.1. Công trình thay thế sửa chữa hoặc khu công trình tái tạo hoặc khu công trình tăng cấp hoặc khu công trình lan rộng ra :
– Thiết kế sửa chữa thay thế hoặc tái tạo hoặc tăng cấp :
+ Trường hợp thiết kế không đổi khác cấu trúc chịu lực của khu công trình : k = 1,1 ;
+ Trường hợp thiết kế có đổi khác cấu trúc chịu lực ( không gồm móng khu công trình ) của khu công trình hoặc thiết kế tái tạo, tăng cấp dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến, bổ trợ thiết bị : k = 1,2 ;
+ Trường hợp thiết kế có biến hóa cấu trúc chịu lực và móng khu công trình hoặc khuôn khổ khu công trình : k = 1,3 ;
– Thiết kế lan rộng ra có giám sát liên kết với dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến của khu công trình hiện có : k = 1,15 .
5.2. Thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình kiến thiết xây dựng trên biển, khu công trình ngoài hải đảo, thiết kế dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến có mạng lưới hệ thống điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa SCADA ( System Control and Data Acquisition ), DCS ( Distributed Control System ) : k = 1,15 .
5.3. Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế nổi bật do cơ quan có thẩm quyền phát hành ; thiết kế khu công trình lặp lại trong một cụm khu công trình hoặc trong một dự án Bất Động Sản hoặc sử dụng lại thiết kế, chi phí thiết kế xác lập theo công thức sau :
Ctk = Cxd x Nt x ( 0,9 x k + 0,1 )
Trong đó :

Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;

– Nt : Định mức chi phí thiết kế theo công bố ; đơn vị chức năng tính : tỷ suất % ;
– k : Hệ số kiểm soát và điều chỉnh giám định mức chi phí thiết kế do :
+ Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế nổi bật : Công trình thứ nhất : k = 0,36 ; khu công trình thứ hai trở đi : k = 0,18 ;
+ Thiết kế khu công trình lặp lại trong một cụm khu công trình hoặc trong một dự án Bất Động Sản hoặc sử dụng lại thiết kế : Công trình, thứ nhất : k = 1 ( không kiểm soát và điều chỉnh ) ; khu công trình thứ hai : k = 0,36 ; khu công trình thứ ba trở đi : k = 0,18 ;
– 0,1 : Chi phí giám sát tác giả ( 10 % ) .
6. Khi đã vận dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh định mức thiết kế thay thế sửa chữa, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra khu công trình tại mục 11 đến mục 15 thì không vận dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh định mức thay thế sửa chữa, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra theo hướng dẫn tại điểm 5.1 mục 5 nêu trên .
7. Khi cần phải thiết kế riêng phần san nền của dự án Bất Động Sản khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới thì chi phí thiết kế san nền của các dự án Bất Động Sản nêu trên tính bằng 40 % định mức chi phí thiết kế khu công trình giao thông vận tải cấp IV .
8. Trường hợp vận dụng hình thức tổng thầu thiết kế thì chi phí quản trị của tổng thầu thiết kế được trích từ chi phí thiết kế của các nhà thầu phụ trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa các bên .
9. Định mức chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng chưa gồm chi phí để thực thi các việc làm sau :
a ) Khảo sát kiến thiết xây dựng ship hàng thiết kế ;
b ) Đưa tim, mốc thiết kế khu công trình ra thực địa ;
c ) Đo đạc, nhìn nhận thực trạng khu công trình Giao hàng thiết kế thay thế sửa chữa, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra ;
d ) Thiết kế di tán ; thiết kế giải pháp phá dỡ khu công trình ;
đ ) Thiết kế sản xuất thiết bị ( trừ thiết kế thiết bị cơ khí phát hành tại bằng TL1 ) ;
e ) Thiết kế mạng lưới hệ thống điều khiển và tinh chỉnh mưu trí của tòa nhà ;
f ) Thiết kế nội thất bên trong ;
g ) Lựa chọn giải pháp tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng so với thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình ;
h ) Làm quy mô hoặc thí nghiệm quy mô thủy lực khu công trình ;
i ) Mô tả địa chất trong quy trình kiến thiết xây dựng khu công trình thủy điện, thủy lợi ;
k ) Lập báo cáo giải trình ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường tự nhiên ;
l ) Lập báo cáo giải trình nhìn nhận động đất khu công trình ( theo nhu yếu phải lập báo cáo giải trình riêng ) ;
m ) Lập các báo cáo giải trình, hồ sơ thỏa thuận hợp tác chuyên ngành theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư ( nếu có ) ;
n ) Mua bán quyền thiết kế .
Chi phí để triển khai các việc làm nêu trên xác lập theo các văn bản hướng dẫn tương ứng hoặc xác lập bằng lập dự trù chi phí .
10. Chi phí thiết kế thiết kế xây dựng kiểm soát và điều chỉnh hoặc lập dự trù kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh xác lập bằng dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này .

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bảng số 2.4 : Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của khu công trình gia dụng có nhu yếu thiết kế 3 bước
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,61 0,55 0,50 0,44

8.000

0,68 0,61 0,55 0,48

5.000

0,89 0,80 0,73 0,64

2.000

1,16 1,05 0,94 0,83

1.000

1,36 1,22 1,11 0,98

500

1,65 1,50 1,37 1,21 0,89

200

1,96 1,78 1,62 1,43 1,06

100

2,15 1,94 1,77 1,57 1,30

50

2,36 2,14 1,96 1,74 1,48

20

2,81 2,55 2,33 2,07 1,81

≤ 10

3,22 2,93 2,67 2,36 2,07

Bảng số 2.5 : Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của khu công trình gia dụng có nhu yếu thiết kế 2 bước
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,91 0,80 0,72 0,63

8.000

0,99 0,90 0,82 0,72

5.000

1,28 1,16 1,06 0,94

2.000

1,65 1,51 1,36 1,20

1.000

1,93 1,76 1,61 1,43

500

2,39 2,17 1,98 1,75 1,30

200

2,83 2,57 2,34 2,07 1,51

100

3,10 2,82 2,54 2,25 1,86

50

3,41 3,10 2,80 2,48 2,12

20

4,05 3,66 3,33 2,95 2,55

≤ 10

4,66 4,22 3,85 3,41 2,92

Ghi chú:

1 ) Chi phí thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình gia dụng có nhu yếu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công ; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác lập theo định mức tại bảng số 2.4, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác lập bằng 55 % theo định mức tại bảng số 2.4 .
2 ) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công khu công trình gia dụng có nhu yếu thiết kế 2 bước xác lập theo định mức tại bảng số 2.5 .
3 ) Định mức chi phí thiết kế của 1 số ít khu công trình gia dụng được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 gồm : Sân vận động vương quốc, sân tranh tài vương quốc ; nhà tranh tài thể thao vương quốc ; Trung tâm hội nghị vương quốc ; Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà tọa lạc vương quốc ; Nhà Quốc hội, phủ quản trị, trụ sở nhà nước, trụ sở Trung ương Đảng ; Trụ sở thao tác của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân thành phố thường trực Trung ương và cấp hành chính tương tự ; nhà ga hàng không .
4 ) Trường hợp khu công trình gia dụng có chi phí thiết bị khu công trình ≥ 50 % tổng chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị trong dự trù khu công trình thì chi phí thiết kế khu công trình gia dụng này được xác lập bằng cặp trị số định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) theo chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) tại bảng số 2.4 hoặc bảng số 2.5 và bảng DD1 dưới đây .
Bảng DD1

Chi phí thiết bị (tỷ đồng)

≤ 5

15

25

50

100

200

500

1.000

3.000

Tỷ lệ % 0,60 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,28 0,22 0,16

12. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
Bảng số 2.6 : Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của khu công trình công nghiệp có nhu yếu thiết kế 3 bước
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,70 0,58 0,48 0,42

8.000

0,79 0,65 0,53 0,47

5.000

0,97 0,80 0,66 0,58

2.000

1,30 1,09 0,90 0,79

1.000

1,54 1,28 1,05 0,93

500

1,76 1,46 1,20 1,06 0,83

200

1,92 1,60 1,32 1,17 0,98

100

2,13 1,77 1,46 1,27 1,14

50

2,34 1,93 1,59 1,40 1,24

20

2,73 2,27 1,86 1,65 1,47

≤ 10

2,96 2,47 2,03 1,78 1,59

Bảng số 2.7 : Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của khu công trình công nghiệp có nhu yếu thiết kế 2 bước
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

1,04 0,88 0,72 0,64

8.000

1,21 1,02 0,82 0,72

5.000

1,52 1,26 1,04 0,91

2.000

2,03 1,70 1,42 1,25

1.000

2,40 2,01 1,66 1,47

500

2,75 2,28 1,90 1,68 1,22

200

3,01 2,50 2,03 1,79 1,47

100

3,32 2,77 2,24 1,99 1,72

50

3,66 3,02 2,43 2,16 1,89

20

4,27 3,57 2,90 2,57 2,25

≤ 10

4,70 3,87 3,13 2,78 2,46

Ghi chú:

1 ) Chi phí thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình công nghiệp có nhu yếu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công ; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác lập theo định mức tại bảng số 2.6, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác lập bằng 60 % theo định mức tại bảng số 2.6 .
2 ) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công khu công trình công nghiệp có nhu yếu thiết kế 2 bước xác lập theo định mức tại bảng số 2.7 .
3 ) Định mức chi phí thiết kế của một số ít khu công trình công nghiệp sau được kiểm soát và điều chỉnh với các thông số :
– Công trình khai thác mỏ và chế biến tài nguyên :
+ Công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên : cấp II : k = 1,2 ; cấp III : k = 1,35 .
+ Công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò, nhà máy sản xuất sàng tuyển than, xí nghiệp sản xuất tuyển / làm giàu quặng : cấp I : k = 1,2 ; cấp II : k = 1,45 ; cấp III : k = 1,6 .
+ Định mức chi phí thiết kế pháp luật cho thiết kế khu công trình khai thác than quặng theo lò bằng. Trường hợp thiết kế khu công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bằng giếng nghiêng được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,3. Trường hợp thiết kế khu công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bằng giếng đứng được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,5 .
+ Định mức chi phí thiết kế khu công trình sửa chữa thay thế, tái tạo so với khu công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 3,0 ; so với thiết kế mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,5 ; so với khu công trình xí nghiệp sản xuất sàng tuyển than, xí nghiệp sản xuất tuyển / làm giầu quặng được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 .
– Định mức chi phí thiết kế khu công trình sửa chữa thay thế, lan rộng ra trạm biến áp, định mức chi phí thiết kế tính như hướng dẫn so với khu công trình kiến thiết xây dựng mới và được kiểm soát và điều chỉnh với các thông số : cấp đặc biệt quan trọng : k = 1,1 ; cấp I : k = 1,3 ; các cấp còn lại : k = 1,5 .
– Công trình nhiệt điện : cấp đặc biệt quan trọng : k = 0,8 ; cấp I : k = 0,95 ; cấp II : k = 1,15 ; cấp III : k = 1,3 .
– Công trình thủy điện : cấp đặc biệt quan trọng : k = 1,0 ; cấp I : k = 1,2 ; cấp II : k = 1,44 ; cấp III : k = 1,59 .
– Công trình trạm biến áp : cấp đặc biệt quan trọng : k = 1,95 ; cấp I, cấp II : k = 2,03 ; cấp III, cấp IV : k = 2,15 .
– Công trình đường dây ( trên không ) : cấp đặc biệt quan trọng : k = 0,64 ; cấp I : k – 0,76 ; cấp II : k = 0,85 ; cấp III, cấp IV : k = 0,93 .
– Định mức chi phí đường dây ≥ 2 mạch, đường dây phân pha đôi vận dụng theo định mức của đường dây tải điện trên không cùng cấp điện áp và được kiểm soát và điều chỉnh với thông số sau : đường dây từ 2 đến 4 mạch : k = 1,1 ; đường dây > 4 mạch : k = 1,2 ; đường dây phân pha, cấp điện áp 220KV ÷ 500KV : k = 1,1 ; đường dây có nhiều cấp điện áp từ 35KV trở lên : k = 1,2 .
– Định mức chi phí thiết kế các khu công trình trạm cắt, trạm tụ bù, trạm đo đếm với cấp điện áp ≤ 35 kV vận dụng như định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp có cùng cấp điện áp .
– Định mức chi phí thiết kế trạm bù có cấp điện áp 500 kV tính như định mức chi phí thiết kế trạm biến áp có cùng cấp điện áp .
– Trạm biến áp dạng kín – trạm GIS, cấp điện áp đến 220KV : kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,35 so với định mức tỷ suất chi phí thiết kế của trạm biến áp thường thì cùng cấp điện áp .
– Trạm biến áp dạng hợp bộ – trạm Compact, cấp điện áp đến 220KV : kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 so với định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp thường thì cùng cấp điện áp .
– Khi thiết kế khoảng chừng vượt tuyến của đường dây tải điện có nhu yếu phải có thiết kế riêng : kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 của phần vượt tuyến .
– Công trình nhà máy sản xuất xi-măng : cấp I : k = 1,2 ; cấp II : k = 1,42 ; cấp III : k = 1,58 .
– Công trình sản xuất hóa chất :
+ Hóa chất cơ bản : cấp I : k = 1,2 ; cấp II : k = 1,43 ; cấp III : k = 1,6 ;
+ Công trình hóa mỹ phẩm : cấp II : k = 1,2 ; cấp III : k = 1,34 ;
+ Hóa chất sản xuất phân bón Urê, DAP, MPA, SA, NPK phức tạp : cấp I : k = 1,2 ; cấp II : k = 1,35 ; cấp III : k = 1,5 ;
– Công trình kho xăng dầu : cấp I : k = 1,2 ; cấp II : k = 1,36 ; cấp III : k = 1,5 ;
– Công trình kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết khí hóa lỏng : cấp I : k = 1,18 ; cấp II : k = 1,36 .
4 ) Định mức chi phí thiết kế khu công trình cáp ngầm có nhu yếu thiết kế 2 bước xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) tại bảng CN1 dưới đây nhân với chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ). Trường hợp khu công trình cáp ngầm có nhu yếu thiết kế 3 bước thì định mức chi phí kiểm soát và điều chỉnh thông số k = 1,15 .
Bảng CN1
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí XD và TB (tỷ đồng)

Cấp điện áp

≤ 5

15

25

50

100

200

500

Cáp ngầm điện áp < 6KV 1,70 1,40 1,30 1,20 1,10 0,95 0,85
Cấp ngầm điện áp 6 ÷ 110KV 1,90 1,60 1,45 1,30 1,20 1,05 0,95
Cáp ngầm điện áp 220KV 1,65 1,43 1,27 1,16 1,05 0,94 0,83

5 ) Trường hợp khu công trình hóa chất, khai thác than, quặng, xi-măng và khu công trình trạm biến áp có chi phí thiết bị ≥ 50 % tổng chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình thì chi phí thiết kế các khu công trình này được xác lập bằng cặp trị số định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) theo chi phí kiến thiết xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) tại bảng số 2.6 hoặc bảng số 2.7 và bảng CN2 dưới đây :

Bảng CN2

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Công trình

Chi phí thiết bị (tỷ đồng)

≤ 5

15

25

50

100

200

500

1.000

3.000

1 Công trình hóa chất 1,10 1,00 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60 0,55 0,45
2 Công trình khai thác than, quặng ( mỏ vật tư ) :
– Mỏ lộ thiên 0,95 0,85 0,80 0,75 0,70 0,60 0,55 0,50 0,40
– Mỏ hầm lò 1,15 1,00 0,95 0,90 0,80 0,75 0,65 0,60 0,50
3 Công trình sản xuất xi-măng 1,15 1,10 1,05 1,01 0,96 0,80
4 Công trình trạm biến áp 0,73 0,65 0,56 0,51 0,48 0,42 0,37 0,34 0,30

6 ) Chi phí thiết kế khu công trình điện hạt nhân xác lập bằng dự trù riêng .
13. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,45 0,28 0,25 0,21

8.000

0,51 0,34 0,29 0,25

5.000

0,68 0,44 0,39 0,32

2.000

0,92 0,58 0,51 0,43

1.000

1,08 0,68 0,60 0,48 0,43

500

1,24 0,81 0,70 0,58 0,49

200

1,36 0,95 0,77 0,68 0,59

100

1,50 1,05 0,84 0,74 0,69

50

1,68 1,13 0,92 0,81 0,76

20

1,92 1,39 1,08 0,93 0,87

≤ 10

2,05 1,44 1,19 1,05 0,95

Bảng số 2.9 : Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của khu công trình giao thông vận tải có nhu yếu thiết kế 2 bước
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,66 0,49 0,36 0,29

8.000

0,75 0,61 0,42 0,33

5.000

1,02 0,79 0,56 0,45

2.000

1,32 1,03 0,72 0,59

1.000

1,52 1,21 0,85 0,70

500

1,78 1,38 1,01 0,82 0,71

200

1 95 1,51 1,10 0,97 0,83

100

2,15 1,67 1,20 1,06 0,98

50

2,36 1,83 1,32 1,17 1,08

20

2,76 2,15 1,55 1,37 1,26

≤ 10

3,01 2,27 1,67 1,48 1,37

Ghi chú:

1 ) Chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải có nhu yếu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công ; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác lập theo định mức tại bảng số 2.8, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác lập bằng 55 % theo định mức tại bảng số 2.8 .
2 ) Chi phí thiết kế bán vẽ thi công khu công trình giao thông vận tải có nhu yếu thiết kế 2 bước xác lập theo định mức tại bảng số 2.9 .
3 ) Định mức chi phí thiết kế của 1 số ít khu công trình giao thông vận tải kiểm soát và điều chỉnh với các thông số sau :
+ Công trình hầm giao thông vận tải đường đi bộ, hầm đường tàu, nút giao khác mức : cấp I : k = 1,5 ; cấp II : k = 1,65 ; cấp III, cấp IV : k = 1,86 ;
+ Công trình tái tạo, thay thế sửa chữa đường tàu, cầu đường tàu : k = 1,5. Trường hợp chi phí kiến thiết xây dựng tái tạo, sửa chữa thay thế so với khu công trình cầu đường tàu và khu công trình đường giao của đường tàu có giá trị ≤ 1 tỷ đồng : k = 3,3 ;
+ Công trình khu bay ( đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay ) : cấp đặc biệt quan trọng : k = 1,35 ; cấp I : k = 1,56 .

14. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Bảng số 2.10: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,58 0,52 0,42 0,37

8.000

0,66 0,59 0,49 0,43

5.000

0,85 0,77 0,67 0,59

2.000

1,13 1,02 0,87 0,77

1.000

1,30 1,17 1,05 0,90 0,64

500

1,54 1,39 1,22 1,06 0,80

200

1,83 1,66 1,51 1,24 1,01

100

1,98 1,78 1,61 1,43 1,12

50

2,20 1,99 1,80 1,60 1,27

20

2,60 2,36

2,14

1,90 1,52

≤ 10

2,98 2,70 2,48 2,20 1,74

Bảng số 2.11 : Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn có nhu yếu thiết kế 2 bước
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,83 0,74 0,58 0,51

8.000

0,95 0,85 0,69 0,60

5.000

1,22 1,10 0,96 0,83

2.000

1,58 1,43 1,25 1,10

1.000

1,87 1,69 1,48 1,29

500

2,21 2,00 1,73 1,52 1,14

200

2,60 2,36 2,15 1,79 1,41

100

2,85 2,57 2,34 2,07 1,61

50

3,17 2,87 2,62 2,31 1,82

20

3,75 3,40 3,11 2,76 2,19

≤ 10

4,29 3,89 3,53 3,13 2,48

Ghi chú:

1 ) Chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn có nhu yếu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công ; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác lập theo định mức tại bảng số 2.10, chi phí thiết kế bán vẽ thi công xác lập bằng 55 % theo định mức tại bảng số 2.10
2 ) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn có nhu yếu thiết kế 2 bước xác lập theo định mức tại bảng số 2.11 .
3 ) Định mức chi phí thiết kế của một số ít khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn kiểm soát và điều chỉnh với các thông số sau :
– Thiết kế tái tạo, sửa chữa thay thế, lan rộng ra khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn : k = 1,5 .
– Thiết kế khoan phụt giải quyết và xử lý nền và thân khu công trình thủy lợi thuộc loại nào được tính như trị số định mức pháp luật cho khu công trình thủy lợi loại đó, nhưng tính theo chi phí thiết kế xây dựng của phần khoan phụt .
– Kênh dẫn dòng, tuyến ống dẫn dòng : k = 0,8 .
– Đường hầm thủy công, tuy nen dẫn dòng, cống dẫn dòng : k = 1,1 .
– Thiết kế nạo vét : kênh mương thủy lợi, kênh tưới, kênh tiêu k = 0,8 của định mức chi phí thiết kế khu công trình thủy lợi cấp IV có nhu yếu thiết kế 2 bước .
– Công trình dập, tràn xả lũ, tường chắn thuộc khu công trình đầu mối thủy lợi : cấp đặc biệt quan trọng : k = 1,0 ; cấp I : k = 1,1 ; cấp II : k = 1,2 ; cấp III, cấp IV : k = 1,35 .
4 ) Đối với khu công trình thủy lợi có nhu yếu thiết kế sản xuất thiết bị cơ khí ( cửa van, thiết bị đóng mở, lưới chắn rác, thiết bị thả phai, … ) thì chi phí thiết kế thiết bị cơ khí xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) chi phí thiết bị tại bảng TL1 như sau :
Bảng TL1

Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT), (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt và cấp I

Cấp II, cấp III và cấp IV

500

0,75 0,62

200

0,89 0,74

100

1,07 0,90

50

1,42 1,23

20

1,46 1,29

5

2,53 2,26

≤ 2

2,89 2,58

15. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Bảng số 2.12: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỷ thuật có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,43 0,33 0,29 0,25

8.000

0,48 0,39 0,34 0,29

5.000

0,61 0,53 0,47 0,41

2.000

0,83 0,75 0,66 0,56

1.000

0,97 0,90 0,78 0,70 0,58

500

1,14 1,04 0,91 0,80 0,70

200

1,36 1,28 1,13 0,97 0,80

100

1,48 1,38 1,22 1,07 0,92

50

1,63 1,53 1,36 1,19 1,01

20

1,94 1,83 1,62 1,39 1,23

≤ 10

2,22 2,09 1,86 1,62 1,45

Bảng số 2.13 : Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của khu công trình hạ tầng kỹ thuật có nhu yếu thiết kế 2 bước
Đơn vị tính : tỷ suất %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

10.000

0,63 0,49 0,43 0,36

8.000

0,70 0,58 0,51 0,44

5.000

0,90 0,79 0,70 0,61

2.000

1,19 1,07 0,92 0,81

1.000

1,39 1,28 1,14 1,02

500

1,64 1,49 1,32 1,16 0,98

200

1,95 1,82 1,58 1,39 1,15

100

2,13 1,99 1,77 1,55 1,35

50

2,35 2,21 1,97 1,72 1,49

20

2,79 2,63 2,33 2,01 1,76

≤ 10

3,23 3,01 2,68 2,36 2,07

Ghi chú:

1 ) Chi phí thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình hạ tầng kỹ thuật có nhu yếu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công ; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác lập theo định mức tại bảng số 2.12, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác lập bằng 55 % theo định mức tại bảng số 2.12 .
2 ) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công khu công trình hạ tầng kỹ thuật có nhu yếu thiết kế 2 bước xác lập theo định mức tại bảng số 2.13 .
3 ) Định mức chi phí thiết kế của một số ít khu công trình hạ tầng kỹ thuật kiểm soát và điều chỉnh với các thông số :
– Công trình xí nghiệp sản xuất nước ; giải quyết và xử lý nước sạch ; trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp ( không gồm có tuyến ống ) : cấp I : k = 1,2 ; cấp II : k = 1,3 ; cấp III : k = 1,44 ;
– Công trình trạm bơm nước mưa ; giải quyết và xử lý nước thải ; trạm bơm nước thải ( không gồm có tuyến ống ) ; giải quyết và xử lý bùn ; giải quyết và xử lý chất thải rắn : cấp I : k = 1,15 ; cấp II : k = 1,25 ; cấp III : k = 1,35 ;
– Công trình tuyến ống cấp nước, thoát nước : k = 1,2 ;
– Tuyến ống cấp nước vượt sông : k = 1,2 của phần vượt sông .
4 ) Định mức chi phí thiết kế của khu công trình dạng cột, trụ, tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình kiểm soát và điều chỉnh với các thông số k = 1,2 .
5 ) Định mức chi phí thiết kế khu công trình tin tức – Truyền thông theo hướng dẫn tại Bảng HTKT1 dưới đây :

Bảng HTKT1

Đơn vị tính : tỷ suất %

Công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 5

10

15

25

50

100

200

500

Công trình truyền dẫn cáp treo, cáp chôn trực tiếp 1,83 1,40 1,30 1,10 0,95 0,80 0,70 0,60
Công trình tuyến cáp chôn qua sông 1,90 1,50 1,40 1,30 1,10 1,00 0,90 0,70
Công trình hào kỹ thuật, cống cáp ngầm 2,10 1,60 1,50 1,35 1,15 1,05 0,95 0,80

– Định mức chi phí thiết kế khu công trình tin tức – Truyền thông ở Bảng HTKT1 hướng dẫn cho khu công trình cấp III, so với khu công trình cấp IV : k = 0,9 .
– Định mức chi phí thiết kế khu công trình tín hiệu và lắp ráp máy thông tin đường tàu, khu công trình thông tin điện lực vận dụng định mức tại Bảng HTK.T 1. Đối với trường hợp chi phí kiến thiết xây dựng và thiết bị ≤ 1 tỷ đồng thì định mức chi phí thiết kế kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,3 .
6 ) Định mức chi phí thiết kế khu công trình máy thông tin theo hướng dẫn tại bảng HTKT2 dưới đây :
Bảng HTKT2
Đơn vị tính : tỷ suất %

Công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 5

10

15

25

50

100

200

500

Các loại tổng đài host, vệ tinh, độc lập 1,00 0,75 0,60 0,50 0,45 0,35 0,25 0,15
Các loại tổng đài MSC, BSC, truy nhập thuê bao, gửi tin nhắn 0,90 0,70 0,55 0,45 0,40 0,30 0,20 0,10
Hệ thống thiết bị truyền dẫn quang 1,35 0,80 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10
Hệ thống truyền dẫn vi ba 1,70 1,40 1,30 0,80 0,60 0,45 0,30 0,15
Mạng viễn thông nông thôn 2,80 1,75 1,40 0,90 0,65 0,50 0,35 0,20
Mạng Internet, voip, thiết bị mạng NGN 1,00 0,75 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10
Hệ thống tiếp đất chống sét ( cả thiết bị ) 2,15 1,05 0,85 0,65 0,55 0,35 0,25 0,20
Trạm thông tin vệ tinh Vsat 1,80 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,35 0,20

Thiết bị trạm BTS, CS, điện thoại thẻ

1,25 0,70 0,50 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10

– Định mức chi phí thiết kế các khu công trình máy thông tin hướng dẫn tại bảng HTKT2 trên đây kiểm soát và điều chỉnh trong các trường hợp sau :
+ Công trình sử dụng thiết bị đồng nhất, không phải thiết kế dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến kiểm soát và điều chỉnh với kệ số k = 0,60 ;
+ Công trình thiết kế lan rộng ra không phân biệt lan rộng ra phải thêm giá hay card ( trừ lắp ráp trạm mới ), kiểm soát và điều chỉnh thông số k = 0,40 ;

III. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật

1. Chi phí thẩm tra Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.14 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) ước tính theo suất vốn góp vốn đầu tư, tài liệu chi phí của các dự án Bất Động Sản có đặc thù, quy mô tương tự như đã hoặc đang triển khai .
2. Chi phí thẩm tra Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.15 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư của báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn góp vốn đầu tư, tài liệu chi phí của các dự án Bất Động Sản có đặc thù, quy mô tựa như đã hoặc đang triển khai ( trong trường hợp dự án Bất Động Sản không phải lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi ) .
3. Chi phí thẩm tra báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật xác lập trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự trù theo ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí kiến thiết xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật và kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 .
4. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi kiểm soát và điều chỉnh, tổng mức góp vốn đầu tư kiểm soát và điều chỉnh, Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật kiểm soát và điều chỉnh xác lập bằng dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này .

Bảng số 2.14 : Định mức chi phí thẩm tra báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi
Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1 Công trình gia dụng 0,071 0,059 0,048 0,034 0,025 0,016 0,014 0,012 0,009 0,007 0,005 0,004
2 Công trình công nghiệp 0,098 0,083 0,067 0,049 0,037 0,028 0,025 0,020 0,015 0,010 0,007 0,005
3 Công trình giao thông vận tải 0,054 0,049 0,039 0,030 0,020 0,013 0,011 0,009 0,007 0,005 0,004 0,003
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,064 0,058 0,047 0,033 0,024 0,015 0,013 0,011 0,009 0,006 0,005 0,004
5 Còng trình hạ tầng kỹ thuật 0,056 0,051 0,041 0,032 0,021 0,013 0,012 0,010 0,008 0,005 0,004 0,003

Ghi chú :
– Chi phí thẩm tra báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi xác lập theo định mức tại bảng số 2.14 nêu trên được phân loại như sau :
+ Thẩm tra thiết kế sơ bộ : 35 %
+ Thẩm tra sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư : 35 %
+ Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án Bất Động Sản : 30 %

Bảng số 2.15: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1 Công trình gia dụng 0,204 0,168 0,138 0,097 0,070 0,046 0,041 0,034 0,026 0,019 0,015 0,012
2 Công trình công nghiệp 0,281 0,238 0,190 0,141 0,107 0,080 0,070 0,056 0,044 0,029 0,020 0,015
3 Công trình giao thông vận tải 0,153 0,139 0,112 0,087 0,058 0,036 0,032 0,026 0,020 0,014 0,010 0,009
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,182 0,167 0,133 0,094 0,068 0,044 0,037 0,032 0,026 0,017 0,014 0,010
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,160 0,145 0,116 0,092 0,060 0,037 0,034 0,029 0,022 0,015 0,010 0,009

Ghi chú :
– Chi phí thẩm tra báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi xác lập theo định mức tại bảng số 2.15 nêu trên được phân loại như sau :
+ Thẩm tra thiết kế cơ sở : 35 %
+ Thẩm tra tổng mức góp vốn đầu tư : 35 %
+ Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án Bất Động Sản : 30 %
– Trường hợp dự án Bất Động Sản có nhu yếu phải thẩm tra thiết kế công nghệ tiên tiến của dự án Bất Động Sản thì chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ tiên tiến được bổ trợ bằng 20 % của chi phí thẩm tra báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi .

IV. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

1. Chi phí thẩm tra thiết kế thiết kế xây dựng xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.16 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) của khu công trình trong tổng mức góp vốn đầu tư. Trường hợp việc làm thiết kế triển khai theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.16 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu .
2. Đối với các dự án Bất Động Sản được dự kiến tiến hành thực thi theo các gói thầu, để dự trù kinh phí đầu tư thẩm tra thiết kế kiến thiết xây dựng khi xác lập tổng mức góp vốn đầu tư, chi phí thẩm tra thiết kế thiết kế xây dựng được xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.16 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) tương ứng với quy mô chi phí thiết kế xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân loại .
3. Chi phí thẩm tra thiết kế kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh được xác lập bằng dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này .
Bảng số 2.16 : Định mức chi phí thẩm tra thiết kế thiết kế xây dựng
Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

10.000

1 Công trình gia dụng 0,258 0,223 0,172 0,143 0,108 0,083 0,068 0,044 0,033 0,028 0,026
2 Công trình công nghiệp 0,290 0,252 0,192 0,146 0,113 0,087 0,066 0,053 0,038 0,031 0,028
3 Công trình giao thông vận tải 0,170 0,147 0,113 0,084 0,073 0,055 0,042 0,035 0,024 0,020 0,017
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,189 0,163 0,125 0,093 0,073 0,056 0,043 0,035 0,026 0,022 0,019
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,197 0,172 0,133 0,099 0,076 0,059 0,046 0,040 0,029 0,024 0,021

Ghi chú :
– Chi phí thẩm tra thiết kế của khu công trình có sử dụng thiết kế nổi bật, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền phát hành kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 0,36 so với khu công trình thứ hai trở đi .
– Đối với khu công trình có nhu yếu thiết kế 3 bước nếu có nhu yếu thẩm tra cả thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật xác lập theo định mức công bố tại bảng số 2.16, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xác lập bằng 40 % chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật .
– Chi phí thẩm tra thiết kế khu công trình san nền tính bằng 40 % chi phí thẩm tra thiết kế khu công trình giao thông vận tải .
– Chi phí thẩm tra thiết kế xác lập theo định mức nhưng tối thiểu ( chưa gồm có thuế GTGT ) không nhỏ hơn 2.000.000 đồng .

V. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng

1. Chi phí thẩm tra dự trù kiến thiết xây dựng xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.17 Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí kiến thiết xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) của khu công trình trong tổng mức góp vốn đầu tư. Trường hợp thẩm tra dự trù gói thầu thi công kiến thiết xây dựng thì chi phí thẩm tra dự trù xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.17 Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu .
2. Đối với các dự án Bất Động Sản được dự kiến tiến hành triển khai theo các gói thầu, để dự trù kinh phí đầu tư thẩm tra dự trù thiết kế xây dựng khi xác lập tổng mức góp vốn đầu tư, chi phí thẩm tra dự trù thiết kế xây dựng được xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.17 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) tương ứng với quy mô chi phí kiến thiết xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân loại .
3. Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25 % tổng giá trị chi phí thiết kế xây dựng và chi phí thiết bị trong dự trù thiết kế xây dựng khu công trình ; dự trù gói thầu thì chi phí thẩm tra dự trù kiến thiết xây dựng được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 .
4. Chi phí thẩm tra dự trù kiến thiết xây dựng kiểm soát và điều chỉnh ; dự trù gói thầu shopping vật tư, thiết bị khu công trình ; dự trù gói thầu tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, dự trù gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác ( so với trường hợp gói thầu tư vấn, gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác được xác lập bằng dự trù ) ; dự trù gói thầu hỗn hợp xác lập bằng dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này .

Bảng số 2.17: Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

10.000

1 Công trình gia dụng 0,250 0,219 0,166 0,140 0,105 0,077 0,064 0,043 0,032 0,027 0,025
2 Công trình công nghiệp 0,282 0,244 0,185 0,141 0,108 0,083 0,062 0,050 0,034 0,030 0,027
3 Công trình giao thông vận tải 0,166 0,142 0,106 0,082 0,069 0,052 0,041 0,034 0,021 0,018 0,016
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,183 0,158 0,119 0,092 0,070 0,053 0,040 0,034 0,024 0,021 0,018
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,191 0,166 0,128 0,095 0,072 0,056 0,044 0,037 0,026 0,022 0,020

Ghi chú:

– Đối với khu công trình có nhu yếu thiết kế 3 bước nếu có nhu yếu thẩm tra cả dự trù thiết kế kỹ thuật và tra dự trù thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra xác lập riêng cho từng dự trù theo định mức công bố tại bảng số 2.17 .
– Chi phí tham dự toán dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình so với khu công trình có sử dụng thiết kế nổi bật, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền phát hành kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 0,36 so với khu công trình thứ hai trở đi .
– Chi phí thẩm tra dự trù khu công trình san nền tính bằng 40 % định mức chi phí thẩm tra dự trù khu công trình giao thông vận tải .
– Chi phí thẩm tra dự trù xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) nhưng tối thiểu ( chưa gồm có thuế GTGT ) không nhỏ hơn 2.000.000 đồng .

VI. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu gói thấu tư vấn xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.18 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí tư vấn ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu tư vấn .
2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu gói thầu thi công thiết kế xây dựng xác lập theo định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.19 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí kiến thiết xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu thi công thiết kế xây dựng .
3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu gói thầu shopping vật lư, thiết bị xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.20 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí shopping vật tư, thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu shopping vật tư, thiết bị .
4. Đối với các dự án Bất Động Sản được dự kiến tiến hành triển khai theo các gói thầu khác nhau, để dự trù kinh phí đầu tư lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn, gói thầu thi công thiết kế xây dựng và gói thầu shopping vật tư, thiết bị, khi xác lập tổng mức góp vốn đầu tư, chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn, gói thầu thi công kiến thiết xây dựng và gói thầu shopping vật tư, thiết bị được xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.18, bảng số 2.19 và bảng số 2.20 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) tương ứng với quy mô chi phí tư vấn, chi phí thiết kế xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến phân loại .
5. Chi phí lập hồ sơ mời chăm sóc, nhìn nhận hồ sơ chăm sóc hoặc chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển, nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển xác lập bằng 30 % chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công kiến thiết xây dựng, gói thầu shopping vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác lập theo định mức phát hành tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này .
6. Chi phí lập hồ sơ nhu yếu và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị xác lập bằng 60 % chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công thiết kế xây dựng, gói thầu shopping vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác lập theo định mức công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này .
7. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu gói thầu hỗn hợp xác lập bằng dự trù theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này .

Bảng số 2.18: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

Chi phí tư vấn (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu tư vấn (tỷ đồng)

≤ 1

3

5

10

20

50

100

Tỷ lệ %

0,816 0,583 0,505 0,389 0,311 0,176 0,114

Ghi chú: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn tính theo định mức tại bảng số 2.18 được phân chia như sau:

– Lập hồ sơ mời thầu : 45 % ;
– Đánh giá hồ sơ dự thầu : 55 % .

Bảng số 2.19: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

1 Công trình gia dụng 0,432 0,346 0,195 0,127 0,078 0,057 0,040 0,032
2 Công trình công nghiệp 0,549 0,379 0,211 0,144 0,096 0,067 0,052 0,041
3 Công trình giao thông vận tải 0,346 0,237 0,151 0,090 0,057 0,043 0,029 0,023
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,361 0,302 0,166 0,094 0,066 0,046 0,031 0,026
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,388 0,325 0,172 0,106 0,069 0,052 0,038 0,028

Ghi chú: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng tính theo định mức tại bảng số 2.19 được phân chia như sau:

– Lập hồ sơ mời thầu : 45 % ;
– Đánh giá hồ sơ dự thầu : 55 % .

Bảng số 2.20: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí vật tư, thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu mua săm vật tư, thiết bị (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

1 Công trình gia dụng 0,367 0,346 0,181 0,113 0,102 0,081 0,055 0,043
2 Công trình công nghiệp 0,549 0,494 0,280 0,177 0,152 0,123 0,084 0,066
Công trình giao thông vận tải 0,261 0,230 0,131 0,084 0,074 0,056 0,040 0,032
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,281 0,245 0,140 0,090 0,078 0,061 0,050 0,037
5 Công trình hạ tang kỹ thuật 0,302 0,260 0,156 0,102 0,087 0,069 0,054 0,041

Ghi chú: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị tính theo định mức tại bảng số 2.20 được phân chia như sau:

– Lập hồ sơ mời thầu : 45 %
– Đánh giá hồ sơ dự thầu : 55 %
VII. Hướng dẫn vận dụng định mức chi phí giám sát
1. Chi phí giám sát thi công thiết kế xây dựng xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.21 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết kế xây dựng ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu thi công kiến thiết xây dựng .
2. Chi phí giám sát lắp ráp thiết bị xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.22 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu thiết bị .
3. Chi phí giám sát công tác làm việc khảo sát kiến thiết xây dựng xác lập theo định mức tỷ suất Phần Trăm ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.23 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với chi phí khảo sát ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong dự trù gói thầu khảo sát thiết kế xây dựng .
4. Đối với các dự án Bất Động Sản được dự kiến tiến hành thực thi theo các gói thầu khác nhau, để dự trù kinh phí đầu tư giám sát thi công kiến thiết xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị, khi xác lập tổng mức góp vốn đầu tư, chi phí giám sát thi công kiến thiết xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị được xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.21 và bảng số 2.22 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) tương ứng với quy mô chi phí thiết kế xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến phân loại .
5. Chi phí giám sát thi công thiết kế xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị của các khu công trình kiến thiết xây dựng trên biển, ngoài hải đảo, khu công trình trải dài theo tuyến dọc biên giới trên đất liền, khu công trình tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo pháp luật của nhà nước và gói thầu gồm nhiều khu công trình trải dài tại các khu vực khác nhau ( trạm BTS ) được kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,2 .
6. Chi phí giám sát công tác làm việc sản xuất thiết bị, cấu kiện khu công trình ( nếu có ), xác lập bằng dự trù .
7. Chi phí giám sát thi công kiến thiết xây dựng, giám sát lắp ráp thiết bị tính theo định mức công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này chưa gồm có chi phí để thuê hoặc kiến thiết xây dựng văn phòng thao tác tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát. Chi phí thuê hoặc kiến thiết xây dựng văn phòng thao tác tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát được xác lập theo lao lý hiện hành .

Bảng số 2.21: Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

10.000

1 Công trình gia dụng 3,285 2,853 2,435 1,845 1,546 1,188 0,797 0,694 0,620 0,530 0,478
2 Công trình công nghiệp 3,508 3,137 2,559 2,074 1,604 1,301 0,823 0,716 0,640 0,550 0,493
3 Công trình giao thông vận tải 3,203 2,700 2,356 1,714 1,272 1,003 0,731 0,636 0,550 0,480 0,438
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 2,598 2,292 2,075 1,545 1,189 0,950 0,631 0,550 0,490 0,420 0,378
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,566 2,256 1,984 1,461 1,142 0,912 0,584 0,509 0,452 0,390 0,350

Bảng số 2.22: Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Đơn vị tính : tỷ suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thiết bị (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

10.000

1 Công trình gia dụng 0,844 0,715 0,596 0,394 0,305 0,261 0,176 0,153 0,132 0,112 0,110
2 Công trình công nghiệp 1,147 1,005 0,958 0,811 0,490 0,422 0,356 0,309 0,270 0,230 0,210
3 Công trình giao thông vận tải 0,677 0,580 0,486 0,320 0,261 0,217 0,146 0,127 0,110 0,092 0,085
4 Công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn 0,718 0,585 0,520 0,344 0,276 0,232 0,159 0,138 0,120 0,098 0,091
5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,803 0,690 0,575 0,383 0,300 0,261 0,173 0,150 0,126 0,105 0,095

Bảng số 2.23 : Định mức chi phí giám sát công tác làm việc khảo sát thiết kế xây dựng

Chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng (tỷ đồng)

≤ 1

5

10

20

50

Tỷ lệ % 4,072 3,541 3,079 2,707 2,381

VIII. Hướng dẫn vận dụng định mức chi phí quy đổi vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng
1. Chi phí quy đổi vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( phát hành tại bảng số 2.24 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này ) nhân với giá trị tổng mức góp vốn đầu tư ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) được duyệt .
2. Chi phí quy đổi vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng xác lập theo định mức chi phí công bố tại Thông tư này tương ứng với dự án Bất Động Sản có thời hạn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ≤ 5 năm. Đối với các dự án Bất Động Sản có thời hạn thiết kế xây dựng lê dài hơn 5 năm được kiểm soát và điều chỉnh với các thông số sau :
– Thời gian góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng > 5 năm đến 7 năm : k = 1,1 ;
– Thời gian góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng > 7 năm : k = 1,2 .

Bảng số 2.24: Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Giá trị tổng mức đầu tư (chưa có thuế GTGT) được duyệt (tỷ đồng)

≤ 100

300

500

1.000

2.000

5.000

≥ 10.000

Tỷ lệ % 0,109 0,065 0,053 0,037 0,034 0,025 0,020

Phụ lục số 3. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN

( Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng )

Dự toán chi phí tư vấn gồm các khoản chi phí : Chi phí chuyên viên ( Ccg ) ; Chi phí quản trị ( Cql ) ; Chi phí khác ( Ck ) ; Thu nhập chịu thuế tính trước ( TN ) ; Thuế giá trị ngày càng tăng ( Hóa Đơn đỏ VAT ) và chi phí dự trữ ( Cdp ). Các khoản chi phí được xác lập đơn cử như sau :
1. Chi phí chuyên viên ( Ccg ) : xác lập theo số lượng chuyên viên, thời hạn thao tác của chuyên viên ( số lượng tháng – người, ngày – người hoặc giờ – người ) và tiền lương của chuyên viên tư vấn .
a ) Số lượng chuyên viên, thời hạn thao tác của chuyên viên ( gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên viên, kỹ thuật viên … ) được xác lập theo nhu yếu đơn cử về nội dung, khối lượng việc làm, tiến trình triển khai của từng loại việc làm tư vấn, nhu yếu về trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề của từng loại chuyên viên tư vấn … Việc dự kiến số lượng, loại chuyên viên và thời hạn triển khai của từng chuyên viên phải được bộc lộ trong đề cương, giải pháp thực thi việc làm tư vấn. Đề cương, giải pháp thực thi việc làm tư vấn phải tương thích với khoanh vùng phạm vi việc làm, khối lượng việc làm, nội dung, quy trình tiến độ thực thi của việc làm tư vấn cần lập dự trù .
b ) Tiền lương chuyên viên tư vấn được xác lập trên cơ sở đơn giá nhân công tư vấn kiến thiết xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn .
2. Chi phí quản trị ( Cql ) : gồm có các chi phí tương quan đến hoạt động giải trí quản trị của tổ chức triển khai tư vấn gồm : Tiền lương của bộ phận quản trị, chi phí duy trì hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tư vấn, chi phí văn phòng thao tác, chi phí bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp … Chi phí quản trị xác lập bằng tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) của chi phí chuyên viên, đơn cử như sau :

Chi phí chuyên viên ( tỷ đồng ) < 1 1 ÷ < 5 ≥ 5
Chi phí quản trị ( tỷ suất % ) 55 50 45

3. Chi phí khác ( Ck ) : gồm có chi phí văn phòng phẩm ; chi phí khấu hao thiết bị ; phân chia chi phí mua ứng dụng ứng dụng công nghệ tiên tiến mới, tiên tiến và phát triển, vận dụng mạng lưới hệ thống thông tin khu công trình ( BIM ) ( nếu có ) ; chi phí hội nghị, hội thảo chiến lược và các khoản chi phí khác ( nếu có ). Các khoản chi phí này xác lập trên cơ sở dự kiến nhu yếu thiết yếu của từng loại việc làm tư vấn .
4. Thu nhập chịu thuế tính trước ( TN ) : để dự trù khoản chi phí đám bảo sự tăng trưởng của nhà thầu tư vấn trong quy trình hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Thu nhập chịu thuế tính trước xác lập bằng 6 % của ( Chi phí chuyên viên + Chi phí quản trị ) .
5. Thuế giá trị ngày càng tăng ( Hóa Đơn đỏ VAT ) : được xác lập theo pháp luật so với từng loại việc làm tư vấn .
6. Chi phí dự trữ ( Cdp ) : đề dự trù chi phí cho những việc làm phát sinh trong quy trình triển khai việc làm tư vấn. Chi phí dự trữ xác lập tối đa không quá 10 % tổng của các khoản chi phí nêu trên .
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN

TT

Khoản mục chi phí

Diễn giải

Giá trị (đồng)

Ký hiệu

1 Chi phí chuyên viên Ccg
2 Chi phí quản trị Xác định theo tỷ suất % chi phí chuyên viên tại mục 2 Cql
3 Chi phí khác Ck
4 Thu nhập chịu thuế tính trước 6 % x ( Ccg + Cql ) TN
5 Thuế giá trị ngày càng tăng % x ( Ccg + Cql + TN + Ck ) Hóa Đơn đỏ VAT
6 Chi phí dự trữ % x ( Ccg + Cql + Ck + TN + Hóa Đơn đỏ VAT ) Cdp

Tổng cộng:

Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp

Ctv

Viết một bình luận