Quy Định Chọn Phương Án Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng

Bộ Xây Dựng đang tiếp thu và lấy ý kiến xây dựng Thông tư: Hướng dẫn thi tuyển và Lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng. Để tìm ra phương án thiết kế tối ưu, đáp ứng được các yêu về quy hoạch và hiệu quả kinh tế. Theo CosFa sưu tầm thì gồm các bước sau.

phương án thiết kế kiến trúc

Nội Dung

Quy Định Thi Tuyển và Chọn Phương Án Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng

Nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, đáp ứng yêu cầu về: quy hoạch, kiến trúc, hiệu quả kinh tế.
Theo đó, các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc. Bao gồm các công trình quy định tại: Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 18/6/2015 của Chính phủ. Điều chỉnh về: quản lý dự án đầu tư xây dựng, các công trình khác có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và các tuyến đường chính.

Cụ thể là các công trình công cộng từ cấp II trở lên: trên các tuyến đường, tuyến phố chính, cửa ngõ đô thị, quảng trường, nút giao thông quan trọng, ven biển, sông, hồ trong đô thị; Công trình công cộng hỗn hợp chức năng ở từ cấp I trở lên trong đô thị; Công trình được xác định phải thi tuyển, tuyển chọn. Trong quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,…

Quy Định

Điều kiện về loại công trình và đơn vị tư vấn

Bao gồm các công trình cần thực hiện gấp theo yêu cầu của Chính phủ, công trình bí mật nhà nước, an ninh quốc phòng. Công trình cần đảm bảo tính tương thích về công nghệ và bản quyền sở hữu trí tuệ.  Còn với công trình có tính chất thử nghiệm công nghệ mới. Thì thiết kế mẫu điển hình do Bộ Xây Dựng quy định,… 

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn và phương án kiến trúc

Chủ đầu tư được lựa chọn 01 đơn vị tư vấn. Dựa trên danh sách ngắn gọn có ít nhất 03 đơn vị. Bao gồm: cá nhân chủ trì đủ năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu. Theo pháp luật về đấu thầu. Đơn vị tư vấn thiết kế được chọn phải đề xuất tối thiểu 03 phương án. Để Hội đồng và Chủ đầu tư chọn ra phương án tốt nhất về kiến trúc, kỹ thuật, kinh tế xây dựng,…

Hình Thức Thi Tuyển

Chỉ áp dụng với công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật, có tính chất đặc thù riêng. Chỉ có một số đơn vị tư vấn đáp ứng được yêu cầu. Số lượng tối thiểu là 05 đơn vị tham gia dự thi.

Lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng:

  • Thi tuyển ý tưởng kiến trúc
  • Thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế

Kết quả cuộc thi

Dựa trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi. Hội đồng, Chủ đầu tư tổ chức công bố, công khai kết quả. Và tổ chức trao giải thưởng sau khi kết thúc cuộc thi. Giải thưởng, mức thưởng, mức hỗ trợ kinh phí cho các phương án dự thi theo Quy chế thi tuyển.

Chủ đầu tư cũng sẽ tổ chức việc lấy ý kiến cộng đồng. Gồm các phương án dự thi, quy hoạch xây dựng công trình. Thông qua trưng bày, triển lãm (nếu cần thiết).

Tư Vấn – Báo Giá – Trở Thành Đối Tác

02854013868

Call Now Button